Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 222–223 psl.

papinipis

papinipis „polstir (Polster) – balno pasėdas“ E 444, taisytinas į *papimpis (Nesselmann Thes. 119, Berneker PS 313, Trautmann AS 390 ir liter., Endzelīns SV 219) nom. sg. masc. = pr. *papimpīs „t. p.“ [prieš jį eina pr. (E 443) *pastagīs (žr. pastagis) ir (E 442) *pagurnīs (žr. pagrimis)], kuris yra iš (subst.) *„tai, kas po sėdine (After)“ < *„quod est sub pene“ – prefikso pr. *pa- „pa-“ (žr. pa-) vedinys (plg. minėtus pr. *pastagīs ir *pagurnīs) iš subst. (i̯o-kamienio, nom. sg. masc.) pr. *pimpīs „penis“ (ar iš ā-kamienio subst. pr. *pimpā „t. p.“, plg. lie. dial. pìmpa „t. p.“, žr. toliau) < *„tas, kuris pasipūtęs (geschwollen); penis“ < balt. dial. (vak. balt.) *pimpīs „t. p.“ > lie. žem. (< kurš.) pim̃pis „spuogas; penis“ (LKŽ IX 1033), la. pim̃pis „penis“ (ME III 218).
Subst. (i̯o-kamienį) balt. dial. *pimpīs „tas, kuris pasipūtęs (geschwollen); penis“ laikau fleksijos vediniu iš adj. (masc.) balt. dial. (vak. balt.) *pimpas „pasipūtęs (geschwollen)“ [plg., pvz., lie. adj. (masc.) sẽnas subst. (masc.) sẽnis (< -īs) „tas, kuris senas“]. Iš to paties adjektyvo lyties (fem.) balt. dial. (vak. balt.) *pimpā „pasipūtusi“ atsirado subst. (fem.) lie. žem. pìmpa „penis“ (LKŽ IX 1031 s. v. 2 pìmpa) = la. dial. pimpa „t. p.“ (ME III 218 s. v. I pimpa), plg., pvz., lie. adj. (fem.) sausà subst. (fem.) sausà „sausra“ (žr. Skardžius ŽD 37).
Adj. balt. dial. *pimpa- (*pimpā-) „pasipūtęs (geschwollen)“ – fleksijos vedinys iš verb. balt. dial. *pimp-/*pemp- (: *pamp-) „pūstis (schwellen)“ (> la. dial. pèmp-t „schwellen“ ME III 199; žr. dar s. v. peempe) balt.-sl. *pamp- „t. p.“ [> lie. pam̃p-ti „aufschwellen“ = la. pàmp-t „t. p.“, sl. (verb. subst.) *pampa- „bamba ir pan.“ (Trautmann BSW 205)] < verb. ide. dial. *p(h)amp(h)- „t. p.“ (žr. Pokorny IEW I 94 s. v. baxmb-); plg. dar s. v. babo.
Pr. (E 444) *papimpis su lie. pam̃pti „aufschwellen“ ir pan., bet 223 visai neanalizuodami jų darybos (ir, atrodo, kitaip suvokdami pr. *papimpis semantinę raidą), jau gretino Nesselmann l. c., Berneker l. c., Trautmann l. c. (ir liter.), Endzelīns l. c., Fraenkel LEW 536.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.