Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 223–224 psl.

Passeria

Passeria adir Seria (dk., 1389 m.) „jetzt Passarge-Fluß“ (Gerullis ON 155), Passerge (dk., 1507 m.) „t. p.“ (Gerullis ON 116) – du vienos ir tos pačiõs prūsų upės dk. vardai (plg. dar kitus panašius dk. vardus, žr. Gerullis ON 116, 155). Ši nemaža pr. žemės upė [dab. vok. Passarge (Passarge-Fluß) lenk. Paslęka] įteka į Aismares netoli nuo Braunsbergo (dab. vok. Braunsberg lenk. Braniewo).
224 Ta dk. (XIV a.) lytis Seria „Passarge-Fluß“ rekonstruotina į pr. (up.) *Serijā „t. p.“ (Būga RR I 512). O lytis (dk., XIV–XV a.) Passeria „t. p.“ bei Paserge „t. p.“ yra matyt pr. (up.) *Paserijīs „t. p.“ (turbūt i̯o-kamienė, nom. sg. masc.), kurio balsis *-e-, prūsų ar vokiečių tartyje asimiliuojamas su *-a- (*Pa-), galėjo išvirsti į *-a-: taip galėjo atsirasti dab. vok. Passarge (vietoj *Passerge) „Passarge-Fluß“.
Galima būtų spėti, kad pr. (up.) *Paserijīs „Passarge-Fluß“ yra iš vv. pr. *Paserijīs „gyvenvietė prie upės pr. *Serijā“, o šis – prefikso *pa- vedinys iš pr. (up.) *Serijā „Passarge-Fluß“ = dk. (up.) Seria „t. p.“, žr. anksčiau. Toks spėjimas būtų patikimas, jeigu pritartume hipotezei, kad, pvz., lie. upėvardžiai Padruskupỹs, Paragupỹs, Pãšydrupis ir kt., – tokie sufikso pa- vediniai, kurių pamatiniuose žodžiuose slypi būtent upėvardžiai (bet ne ežerų vardai!), esą iš oikonimų ir tik po to – iš upėvardžių (Vanagas HD 218). Tačiau ta hipotezė vargu ar patikima:, pvz., lie. (up.) Padruskupỹs gali būti ne iš oikonimo, o iš lie. (up.) Padruskupỹs *„intakas upės lie. *Druskupys“ < *„netikrasis Druskupys“ – prefikso *pa- vedinys iš lie. (up.) *Druskupỹs, plg., pvz., subst. lie. patė̃vis „netikrasis tėvas“ darybą (žr. s. v. patowelis).
Vadinasi, pr. (up.) *Paserijīs „Passarge-Fluß“ gali būti iš *„intakas upės pr. *Serijā“ – sufikso *pa- vedinys iš vak. balt. (up.) *Serijā (plg. dar s. v. v. Pogusania, Pomizania). Kitaip sakant, pr. (up.) *Paserijīs gali būti vieno upės pr. *Serijā intako (dabar vargu ar beatsekamo) vardas, kuriuo Ordino vokiečiai, iš pradžių nelabai susigaudydami upės pr. *Serijā baseine, manydami, kad ta upė (pr. *Serijā) prasideda jos intaku (pr. *Paserijīs), kartais pavadindavo ir pačią upę (pr. *Serijā); jai toks vardas vok. kalboje vėliau visai įsigalėjo: iš čia – dab. vok. Passarge „Passarge-Fluß“.
Pr. (up.) *Serijā yra matyt iš adj. (fem., ī/i̯ā-kamienio) (vak.) balt. *serī „tekanti“ (nom. sg., plg. s. v. kexti), kuris – vedinys iš verb. balt.(-sl.) *ser- „tekėti“ < ide. *ser- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 909t. s. v. 1. ser-).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.