Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 286–287 psl.

pirsdau

pirsdau „fuͤr (vor) – priešais, prieš“ III 6320 [435] (= poakim VE 267), III 6513 [4321] (= poakim VE 271–2), III 6517 [4323] (= poakim VE 275), III 6520 [4326] (= poakimis VE 278), III 6718 [459] (= poakimis VE 287), III 6720 [4510] (= poakimis VE 288), III 6910 [4522] (= poakimis VE 2820), pirsdan (sk. pirsdau) „t. p.“ III 715 [475] (= poakimis VE 2916), pirsdau „t. p.“ III 7915 [5119] (= nůg „nuo“ VE 3319), III 9112 [5727] (= pirm „pirma, prieš“ VE 3910), „bey (bei) – t. p.“ III 9524 [619], „fuͤr (vor) – prieš, priešais“ III 10520 [673] (= nůg „nuo“ VE 516), III 10721 [6726], „gegen – t. p.“ III 1172 [732], pirschdau „t. p.“ III 7913 [5117–18] (= nůg „nuo“ VE 3317), III 836 [5313], III 9511 [5933] (= antakies „ant akių“ VE 419), pirschau (sk. pirschdau) „vor (vor) – t. p.“ III 9916–17 [636]. Lytyje pirschdau (III 7913, III 9916–17) raidėmis -sch- žymimas pr. (III – 2×) priebalsis (vietoj čia lauktina raide -s- žymėtino gyvosios pr. kalbos priebalsio) atsirado dėl vok. tarties įtakos (plg. s. v. kirscha).
Turime praep. (su acc. ir dat.) pr. *pirzdau (su *-z- < *-s-) „ priešais, prieš“ (greta pr. *pirzda „t. p.“ žr. s. v. perstlanstan), kuris, man rodos, yra formanto *-dau (greta *-da, žr. s. v. isquendau) vedinys iš subst. pr. *pirsi- „… priekis“ = „krūtinė; priekis“ < balt.-sl. *pirśi- „t. p.“ [> lie. (pl.) pìršys „arklio krūtinė“ (LKŽ X 26) = s. sl. (pl.) prъsi „krūtinė“ ir pan.] < ide. *perḱ- „šonkaulis; krūtinė“ < *perk- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 820 s. v. 1 perḱ-). Tokią mintį iškėlė Būga (RR II 515), tik jo teiginys, kad lie. pìršys = s. sl. prъsi (ir pan.) esą iš ide. *perəsi (Būga l. c.) arba iš ide. *pr̥si- (Būga RR I 278), neteisingas (nes yra ne s. sl. *prъši, o s. sl. prъsi!).
Dėl tokios nagrinėjamojo praep. pr. *pirzdau „priešais, prieš“ darybos plg. praep. pr. *sirzdau „tarp“ – formanto -dau vedinį taip pat iš substantyvo – iš subst. pr. *sird- „… vidurys (ko nors)“ = „širdis; vidurys (ko nors)“ (pr. *sird- + *-dau automatiškai virto į pr. *sirzdau), žr. sirsdau. Žr. dar pansdau.
Praep. pr. (III) pirsdau kilmę įprasta kitaip aiškinti, žr.: Berneker PS 313, 287 Trautmann AS 399, Endzelīns SV 227, Stang ScSl III 237, Ivanov OPA 217, Schmalstieg OP 145, 339.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 102t.; Smoczyński DL 225tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.