Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 358–360 psl.

proglis

proglis „brantrute“ E 224 nom. sg. masc. = *prɔ̄glīs, t. y. *prāglīs, kuris buvo turbūt „prakuras (virbas, skala)“ (žr. toliau).
359 Žodžiui pr. (E 224), tiksliau tariant, žodžiui vok. (E 224) brantrute įprasta suteikti reikšmę „Brandbock“ – tokią, kurią turi a) žodis vok. Brandbock „kleines eisernes Gestell mit vier Füssen, das in Oefen, auf Herde und Kamine gestellt wird, um das Holz darauf zu legen, damit dieses besser brenne“ (Nesselmann Thes. 143 ir liter.) arba b) žodis v. v. ž. brantrode „Brandbock, ein eiserner Bock zum Auflegen der Holzscheite auf dem Herde“ (Trautmann AS 411 ir liter., žr. ir Endzelīns SV 411), plg. vok. (Ryt. Pr.) Brandrute (Brandrode) „Eisernes Gestell für den Herd oder Kamin zum Auflegen des Holzes“ (Ziesemer PW I 762, žr. dar Frischbier PW I 103).
Tačiau man rodos, kad pr. (E 224) proglis – ne „Brandbock“ (= „tam tikras geležinis židinio pastovas malkoms džiovinti“), o „prakuras (balana, virbas ir pan.)“: E originalo autorius galėjo nežinoti žodžio vok. (E 224) brantrute reikšmė̃s „Brandbock“ resp. jį, einantį po vok. (E 223) hert „Herd – židinys“, galėjo suprasti kaip vok. brant- „(už)degimas“ + -rute „virbas, skala ir pan.“ = „(už)degimo virbas, skala“ pr. *prāglīsprakuras (virbas, skala ir pan.)“.
Subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *prāglīs „prakuras“ [= „tai (virbas, balana ir pan.), kas (išdžiūvęs!) tinka ugnį užkurti“] gali būti iš (ekspresyvinio subst.) *„tai, kas yra traškančiai sausas ir (uždegtas) greit ima sprag(s)ėti (traškančiai degti)“ [labai (traškančiai) sauso daikto degimui būdingas sprag(s)ėjimas!] – sufikso *-līs vedinys iš verb. pr. *prāg-/*prag- „sprag(s)ėti, sprog(inė)ti, tvyksčioti ir pan.“ (plg., pvz., lie. verb. díeg-ti subst. dieg-lỹs „tai, kas diegia“).
Verb. pr. *prag-/*prāg- „sprag(s)ėti, sprog(inė)ti, tvyksčioti ir pan.< verb. balt.-sl. *(s)prag-/*(s)prāg- „t. p.“ [> lie. sprag-ė́ti, spróg-(inė́)ti, la. sprâg-t „bersten“ ir kt., lenk. praż-yć „kepinti“ ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW 276t., Fraenkel LEW 877, 882t. ir liter.] kildintinas iš senesnio verb. balt.-sl. *(s)preg- [: *(s)prēg-] „tvyksčioti (zucken), švysčioti (spritzen), sprag(s)ėti ir pan.“ [greta *(s)perg- „t. p.“ (žr. s. v. v. sperglawanag, spurglis)] lie. (subst.) spreg-tùvas „žiebtuvas“, sprẽg-tis „sprigtas“ ir pan. (žr. LKŽ XIII 501), la. sprēg-t „sprogti“ ir pan. (žr. ME III 1017 s. v. sprēgt, žr. 360 dar Trautmann l. c., Būga RR II 474); žr. dar s. v. Pregora. Tas verb. balt.-sl. *(s)preg- „tvyksčioti, švysčioti, sprag(s)ėti ir pan.“ [resp. *(s)perg- „t. p.“] išriedėjo iš verb. ide. *(s)p(h)(e)r(e)g- „t. p.“ (dėl jo plg. Pokorny IEW I 997tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 106; Smoczyński DL 196t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.