Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 7–8 psl.

ragis

ragis „horn (Horn) – ragas“ E 705 nom. sg. masc. (iš E konteksto matyti, kad čia yra „medžioklės ragas“) = pr. *ragis < *ragas „t. p.“ < balt.-sl. *ragas „ragas ir pan.> lie. rãgas „ragas; išsikišimas ir pan.“ (LKŽ XI 22tt.), la. rags „ragas ir pan.“, s. sl. rogъ „t. p.“ ir kt.
Subst. balt.-sl. *ragas „ragas ir pan.“ (baritonas, žr. Illič-Svityč IA 117) kildintinas iš subst. balt.-sl. *ragas „tai, kas atsikišęs“ < *„atsi-, išsikišimas“ resp. laikytinas fleksijos vediniu (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *reg- „atsikišti, kišti(s), tiesti(s)“ (dėl jo žr. Jēgers KZ LXXX 144–154), plg., pvz., balt.-sl. (verb. *lenk- „lenkti“ ) subst. *lankas „tai, kas lenktas“ < *„lenkimas“ (baritonas, žr. Illič-Svityč IA 119t.), gr. (verb. tem- „rėžti“ ) subst. τόμος „atraiža (tai, kas atrėžtas)“ < *„atrėžimas“ (žr. dar Skardžius ŽD 35). Greta subst. (o-kamienio) balt.-sl. *ragas „ragas ir pan.“ galėjo būti ir subst. (u-kamienis) balt.-sl. dial. *ragu- „t. p.“ (plg. lie. lẽdas ir la. ledus, žr. ladis), plg. jo giminaitį 8 (ME III 465) subst. (nom. pl.) la. ragus (ragavas) „rogės“ (plg. s. v. kailūstiskun); žr. dar s. v. ragusto.
Manyčiau, kad verb. balt.-sl. *reg- „atsikišti, kišti(s), tiesti(s)“ turi „kentuminį“ balt.-sl. *-g- (plg., pvz., s. v. v. balgnan, pecku) ir kildintinas iš verb. ide. *reg- „t. p. ir pan.“ (dėl jo plg. Pokorny IEW I 854tt. s. v. 1. reǵ-, Jēgers op. cit. 151).
Dėl subst. balt.-sl. *ragas bei jo giminaičių žr. dar Jēgers l. c., plg. Fraenkel LEW 684 (s. v. rãgas), 712t. (s. v. regė́ti) ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 438; Rix LIV 498; Smoczyński SEJL 495.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.