Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 73–74 psl.

kailūstiskun

kailūstiskun „gesuntheit (Gesundheit) – sveikatingumą, sveikatą“ III 5316 [3716] subst. (nomen abstractum) acc. sg. fem. (= sweikata VE 2133 nom. sg.) vietoj (acc. sg.) *kailūstiskan „t. p.“ (plg. labbiskan, žr. labbisku) dėl nom. sg. (fem.) *kailūstisku „sveikatingumas, sveikata“ (plg. labbisku, žr.) < *kailūstiskū „t. p.“ (su nekirčiuotu *) < *kailūstiskā „t. p.“ (= *-ɔ̄) adj. fem. *kailūstiskā „sveikatinga, sveikà“ (nom. sg.), egzistavusio greta adj. masc./neutr. *kailūstiska- „sveikatingas, sveikas“.
Adj. pr. *kailūstiska- „sveikatingas, sveikas“ yra sufikso -isk- vedinys iš adj. pr. *kailūsta- „sveikatingas, sveikas“, o šis – sufikso *-sta- vedinys iš ū-kamienio subst. vak. balt. *kailū-“sveikata, sveikumas, (pa)sveikimas“ (fem.) = sl. *kailū- t. p.“ (fem.) > s. sl. cěly „išgijimas, pasveikimas“ (nom. sg. fem.), rus.-bažn. sl. cěly „išgijimas“ (nom. sg. fem.). Nomen abstract. 74 (sg. tantum) vak. balt.-sl. *kailū- „sveikata, sveikumas, (pa)sveikimas“ galėtų būti tam tikras deadjektyvas, atsiradęs substantyvinant (ū-kamieniu substantyvu paverčiant) u-kamienę lytį adj. balt.-sl. *kailū (nom.-acc. pl. neutr. – plurale collectivum) pagal santykį – ă-kamienė (o-kamienė) adj./subst. balt.-sl. * (nom.-acc. pl. neutr. – plurale collectivum): ā-kamienė adj./subst. balt.-sl. * (nom. sg. fem., ypač nomina abstracta resp. collectiva) = u-kamienė adj./subst. balt.-sl. * (nom.-acc. pl. neutr. – plurale collectivum) : x, kur x = ū-kamienė subst. balt.-sl. * *-ū+s > -ūs (nom. sg. fem., nomina abstracta) = subst. vak. balt.-sl. *kaìl-ū- „sveikata, sveikumas, (pa)sveikimas“. Taigi šis gana senas subst. vak. balt.-sl. *kailū- savo kilme susijęs (per tam tikrą substantyvaciją) su u-kamieniu adj. balt.-sl. *kailu- „sveikas, ištisas, visas, nepaliestas“ (plg. Toporov PJ III 142t. ir liter.), greta kurio bus egzistavęs ir o-kamienis adj. balt.-sl. *kaila- „t. p.“, žr. kails. Iš *-ū- (ū-kamienio subst.) + sufikso *-sta- (adj.) atsiradęs sufiksas adj. balt. *-ūsta- (žr. anksčiau) jau ir dėl to, kad, pvz., greta minėto adj. balt.(-sl.) *kailu- (u-kamienis) egzistavo adj. balt. (-sl.) *kaila- (o-kamienis), vėliau buvo imtas darybiškai sieti ne vien su u-kamieno, bet ir kitų kamienų adjektyvais (per substantyvaciją) resp. substantyvais. Šitaip bus atsiradę adj. lie. mieg-ū́stas „schläfrig“ ( subst. lie. miẽgas „Schlaf“), lig-ū́stas „kränklich“ ( subst. lie. ligà „Krankheit“) ir kt.; adj. lie. vėl-ū́stas „vėlyvas“ yra sufikso -ūsta- vedinys greičiausiai ne iš adj. (u-kamienio) vėlùs (sic Toporov PJ III 142), o iš subst. (o-kamienio) lie. *vēlă „vėlumas“ (nom.-acc. sg. neutr.) adj. (o-kamienio) neutr. *vēlă „vėlus“ (nom.-acc. sg.) adj. (o-kamienio) *vēla- „t. p.“ > vė̃las „t. p.“ (adj. lie. vėlùs „t. p.“ vietoj adj. lie. vė̃las „t. p.“ atsirado neseniai, žr. Skardžius ŽD 21, 34). Žr. dar ragusto.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: ESSJ III 181; Matzenauer BKAS 58.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.