Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 58–60 psl.

same

same „Erde – žemė“ E 24 [= pr. (E) *zamē < pr. *zemē], semmē „t. p.“ III 10517 [6533] (= ßeme „žemė“ VE 511) nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) samyen „Acker – žemę (dirbamą), dirvą“ E 237 (žr. samyen), semmien „erden (Erde) – žemę“ II 711 [1126], III 3920 [2927] (= ßemes VE 1421 gen. sg.), III 4516 [3310] (= ßemes VE 1718 gen. sg.), III 953–4 [5928] (= ßemes VE 413 gen. sg.), III 10517 [6534] (= ßeme VE 512 acc. sg.), III 10527 [678] (= ßeme VE 5113–14 acc. sg.), III 1073 [6713] (= ßemes VE 5116 gen. sg.), III 12321 [778], III 1274 [7730] (= ßemes VE 6111 gen. sg.), semien „land (Land) – žemę“ III 2919 [253] (= ßemes VE 1013 gen. sg.), „erden (Erde) – žemę“ III 516 [3523] (= ßeme VE 205 iness. sg.), semman „t. p.“ III 10515 [6532] (= ßeme VE 5022 instr. sg.), semmin „t. p.“ I 711 [527]; dat. sg. (fem.) semmey „erden (Erde) – žemei“ I 916–17 [76], semmiey „t. p.“ II 917 [134].
Turime subst. (ē-kamienį, nom. sg. fem.) pr. *zemē „žemė“ (su kirčiuotu *) < balt. *źemē „t. p.“ [> lie. žẽmė (ir dial. žemė̃) „t. p.“ la. zeme „t. p.“] < balt.-sl. *źemi̯ā „t. p.“ (čia dėl *-i̯ā > balt. * žr. Kuryłowicz ABSl III 83tt.) > s. sl. zemlja „t. p.“ ir kt. Subst. (fem.) balt.-sl. *źemi̯ā „žemė“ šaknies ide. kilmė ir jo giminaičiai yra žinomi (žr., pvz., Trautmann BSW 369, Pokorny IEW I 414tt., Fraenkel LEW 1299 ir liter.), tačiau jo daryba – neišspręsta problema.
Pastaba. Balt. ir balt.-sl. prokalbe ir pačia ide. prokalbe 59 šnekėjusiems žmonėms žodis „žemė“ buvo ne tik „žemė“, bet ir „Žemė“ (t. y. ir dievybės pavadinimas), žr. dar s. v. saule.
Seniai žinoma, kad substantyve (fem.) balt.-sl. *źemi̯ā „žemė“ slypi ide. *ǵhem- „t. p. (žr., pvz., Trautmann l. c.), kuris kildinamas iš ide. *dh(e)ǵhem-/*dh(e)ǵhom- [pvz. Gamkrelidze-Ivanov IJI II 821: *d[h](e)g[h]om- „земля; человек“; plg. Pokorny l. c.]. Atrodo, kad subst. (K-kamienis) ide. „žemė“ bus buvęs nomen abstractum, vadinasi, ir sg. tantum bei generis inactivi („neutrius“, t. y. jis neturėjo „genityvo“ (ergatyvo) formos, o buvo tik tokios dvi jo formos [ne „dvibazės“, o su segmentų ide. *dh(e)gh- ir *-(e)m apofonine „lygsvara“]: ide. *dheghm/*dhghem „žemė“ (grynas kamienas – nulinė fleksija) ir („loc.“ ir pan.) *dhghemi (*dheghmi) „t. p.“ (grynas kamienas + fleksinis formantas *-i), plg. Mažiulis Blt XX 13; manyti, kad čia buvo „dvibazės“ formos ide. *dheghem (*dheghom) ir *dheghemi (*dheghomi), vargu ar galima (plg. Benveniste Origines 147tt.).
Iš minėtų formų subst. (K-kamienio neutr.) ide. *dhghem „žemė“ bei („loc.“ ir pan.) *dhghemi išriedėjo (žr. Mažiulis Blt XXX 45t.):
a) iš formos (K-kamienės) ide. *dhghem „t. p.“ > *ghem „t. p.“ > *ǵhem „t. p.“ atsirado, pvz., balt.-sl. subst. (K-kamienis, neutr. nom.-acc., sg. tantum)* źem „t. p.“ [+ adj. *-a- (-ā-) > adj. balt. *źema- „žemas“ žr. semmailisons] su jo formomis (gen. sg.) *źmes ir (dat. sg.) *źmei bei („loc.sg.) *źemi [čia (K-kamienas!) dėl šaknies vokalizmo ir fleksinių formantų *-es resp. *-ei/*-i apofoninės „lygsvaros“ žr. Mažiulis BS 248tt.]; iš tų balt.-sl. formų *źm-es (gen. sg.), *źm-ei (dat. sg.) buvo abstrahuota šaknis *źm- „žemė“ [ sl. (*źm- + adj. *-i̯a-/*-i̯ā- >) adj. *źmii̯a-/*źmii̯ā- „žeminis, žeminė“ > subst. rus. змей/змея „gyvatė“ ir kt.], žr. s. v. v. smoy, smunents, smūni;
b) iš formos (K-kamienės, „loc.“ ir pan.) ide *dhghemi „žemė“ > *ghemi „t. p.“ > *ǵhemi „t. p.“ išriedėjo, pvz., balt.-sl. subst. (i-kamienis neutr., nom.-acc. sg.) *źemi „t. p.“ (plg. s. v. garian), o iš jo turime lytį sl. *zemi > rus. (на)земь ir pan.;
60 c) iš to balt.-sl. subst. (i-kamienio neutr.) *źemi „žemė“, išplečiant jį formantu * (būdingu abstraktų darybai), atsirado balt.-sl. subst. (*źemi + * >) *źemi̯ā „t. p.“ (i̯ā-kamienis) plg. *veser + * > *veserā > lie. vãsara ir pan. (žr. s. v. dagis), *źeim + * > *źeimā (žr. s. v. semo).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 192; Beekes EDG 1632t.; Demiraj AE 155t.; Derksen EDSIL 542; Ivanov RB VI 24tt., BSI XV 221tt.; Kloekhorst EDHIL 858tt.; Matasović EDPC 155t.; Mayrhofer EWA I 424t.; Smoczyński SEJL 777t.; Vaan EDL 292.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

    Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „Pruſſicè: ſemie terra, as ego, ſwints ſanctus, ſeimina pro ſzeimina familia, domestici.“ Pažodžiui tai verčiu taip: Prūsiškai ſemie „žemė“, as „aš“, ſwints „šventas“, ſeimina vietoje [lietuviško žodžio] ſzeimina „šeimyna, namiškiai“.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-08
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.