Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 181–182 psl.

tālis

tālis „toliau (weiter)“ III 1197 [7330], tāls „weiter – toliau“ III 6921 [4531] (= toliaus „t. p.“ VE 296), III 7111 [4531], tals „t. p.“ III 9922 [639] adv. comp. = pr. (III) *tālis resp. *tāls < *tālis. Plg. tos pačiõs morfologinės kilmės adv. comp. mijls „mieliau“ (žr. mijls) = pr. *mīls „t. p.“ < *mīlis „t. p.“; dar plg. adv. toũls „daugiau“, žr. s. v. tūlan.
Manyčiau, kad adv. comp. pr. (III) *tālis „toliau“ yra sutrumpėjęs iš senesnio pr. *tālisi „t. p.“ (dėl *-i plg., pvz., adv. ainawijdi, žr.), o šis – iš pr. *tālisja(n) „t. p.“ [dėl *-a(n) plg. adv. ilga „ilgai“, žr. ilga], plg. lie. dial. tõlẽs „t. p.“ (LKŽ XVI 486) < tolesni „t. p.“ (plg. giaresni „geriau“ DP 5162) < tolesniai „t. p.“). Adv. pr. *tālisja(n) „toliau“ yra iš adj. (neutr., nom.182 -acc. sg) pr. *tālisja(n) „tolimesnis“ (plg., pvz., s. v. ilga), kuris – sufikso (sudėtinio) *-isja- (žr. s. v. tawischas, plg. PKP 264, išn. 49) vedinys iš adj. pr. *tāla- „tolimas“ (plg. ir vv. Tollauken „Breytenveld“ Gerullis ON 184) < balt. *tāla- „t. p.“ [> lie. tólas „t. p.“ (LKŽ XVI 483, žr. dar Būga RR III 690) = la. tâls „t. p.“ (ME IV 146)], neturinčio aiškios etimologijos (žr., pvz., Fraenkel LEW 1106t. ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: ESSJ IV 187; Matzenauer BKAS 129; Smoczyński SEJL 681.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.