Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 194–195 psl.

delli

194 delli „etlicher – šiek tiek, kelì“ III 8517 [552], sutinkamas (hapax legomenon) frazėje stas buttas tapati delli billīsna „die Hauß-tafel etlicher Spruͤche“ (III 8516–17, žr. dar s. v. billīsna) = toblicʒa hukia nekurū kalbesiu (VE 3618). Savo dalimi -elli = *-eli matyt sietinas su lie. (k)-elì „kiek, wie viele; šiek tiek, etliche“ bei s. sl. (k)olь „kiek“ ir, toliau, – su s. ind. (kát)-i „kiek“ resp. (tát)-i „tiek“, lo. *(quot)-i (> quot) „kiek“ resp. *(tot)-i (> tot) „tiek“ (Specht KZ LII 90, plg. ir Endzelīns SV 158); vadinasi, ir lie. (kel)-ì iš pradžių galėjo būti nekaitomas žodis – adv. *(k)-elĭ [= s. sl. (k-ol)ь, plg. ir Fraenkel LEW 236], t. y. su *, kurią vėliau pakeitė galūnė -i (= kit-ì < *íe < *-eĩ). Matyt toks nekaitomas žodis – adv. yra ir pr. delli = *-eli (su neišnykusiu -i – pagal kitus adv., turinčius -i). Šį delli Bezzenbergeris (BB XXIII 289) mėgino taisyti į *kelli (= lie. kelì). Tokiam taisymui, kur nepaaiškinamas raidės d- vietoj k- atsiradimas, pamatuotai prieštaravo Endzelynas (SV 158), kuris pats atsargiai spėjo [žr. ir Fraenkel IF L 101, Fraenkel LEW 85 (s. v. dãžnas), 236 (s. v. kelì)], kad pr. *deli atsiradęs kontaminuojant pr. *keli su pr. *dezna- [randamu žodyje kodesnimma (žr.)]. Bet ir toks spėjimas nėra pagrindžiamas. Jau geriau spėti, kad pr. delli yra vietoj *telli (plg., pvz., boklusmans, žr. poklusman) = adv. pr. *teli „tiek“, kuris suponuotų buvus ir adv. pr. *keli „kiek“ (= lie. *keli „t. p.“ kelì „kiek, wie viele“, žr. anksčiau), kaip kad greta adv. s. sl. kolь „kiek“ (= pr.-lie. *keli „t. p.“) yra ir adv. s. sl. tolь „tiek“ (= pr. *teli „t. p.“). Balt. *keli bei sl. *kali (> s. sl. kolь) laikytini formanto *-li vediniais iš tos pačios balt.-sl. *ka/e- < ide. *ko/e- „kas“ (žr. s. v. kas), o pr. *telĭ bei sl. *ta-lĭ (> s. sl. tolь) – vediniais iš balt.-sl. *ta/e- < ide. *to/e- „tas“ (žr. s. v. stas). Taigi pr. *teli būtų vienas iš tokių atvejų, kuriais prūsų kalba, atsiskirdama nuo lietuvių (ir latvių) kalbos, artėja prie slavų kalbų. Tiesa, pr. delli = *teli atitinka originalo žodį etlicher (gen. pl.) „etliche, šiek tiek“, ir dėl to čia vietoj adv. pr. *teli „tiek“ norėtųsi laukti adv. pr. *keli „kiek“ (pronom. interrog.), lengvai galėjusio reikšti ir „šiek tiek, etliche“ (pronom. indefin.), plg. lie. kelì „kiek; šiek tiek“, s. ind. káti „kiek; šiek tiek“. Pr. *keli reikšme „šiek tiek“ (pron. indefin.!) galėjo priartėti 195 prie pr. *teli „tiek“ [plg. lie. pasakymus, pvz., tokiu atveju, kai dalyvių skaičius nedidelis: bùvo te kíek („šiek tiek“) svečių̃ (Ds) ir tíek („nekas, nedaug, šiek tiek“) te svečių̃ bùvo (Ds)]. Dėl to, o gal ir dėl paties A. Vilio neapsižiūrėjimo (turint galvoje, kad prieš priešakinės eilės balsius einantiems k/t pr. šnektose iš tikrųjų buvo „painiojimo“ atvejų) galėjo vietoj adv. pr. *keli būti pavartotas adv. pr. *teli = delli. Tačiau, atrodo, patikimiau pr. delli laikyti formanto *-li vediniu iš (vak.) balt. *de- (plg. minėto balt. *keli kilmę, žr. anksčiau), t. y.: ide. *de/o = *de ide. dial. *de- (žr. s. v. -din) > vak. balt. *de- + *-li > *deli (= pr. delli), plg. antrąją (ne pirmąją!) Toporovo (PJ I 327t.) hipotezę. Dėl kitokių spėjimų (mažiau patikimų!) apie pr. delli kilmę žr. dar Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.