Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 200–201 psl.

dīlas

dīlas „wercks (Werkes) – darbo“ III 898 [572] gen. sg. (= procies VE 387 gen. sg.); acc. sg. dīlan „werck (Werk) – darbas“ III 7923 [5125] (= darbob VE 346 all. sg.); gen. pl. (ar acc. sg.) dijlan „wercken (Werken) – darbų“ III 12514 [7722] (= darbu VE 615 gen. pl.); acc. pl. dīlans „wercken (Werken) – darbus“ III 332 [2526], „t. p.“ III 693 [4517] (= darbůsu VE 2814 iness. pl.), dīlins „t. p.“ III 677 [451] (= darbais VE 2717). Čia yra turbūt *dīls (nom. sg. masc.) iš senesnio *dīlan < *dēlan (nom.-acc. sg. neutr.) < *dēla (dėl šios neutr. lyties žr. Mažiulis BS 84tt.), kurį Endzelynas (SV 160) laiko giminaičiu su s. sl. dělo „darymas“ ir dělja „dėl“ bei lie. dė̃lʹ (dė̃liai ir pan.), la. dẽļ (žr. dar Endzelīns LVG 652, ME I 463). Sieti s. sl. dělo su praep. s. sl. dělja, dělьma, lie. dė̃lʹ, la. dẽļ ir čia visur ieškoti šaknies balt.-sl. *dē- < ide. dhē- „dėti“ – šitaip galvoti iš tikrųjų yra įprasta, žr. Trautmann BSW 48, Vasmer ESRJ I 497, 496, Fraenkel LEW 87, Sławski SEP I 147, 190, Pokorny IEW I 238, BER I 338, Skok ERHSJ I 412t.
201 Tiesa, šitaip galvojant, nėra lengva paaiškinti darybinį subst. balt.-sl. (nom.-acc. sg. neutr.) *dēla (jeigu ir pr. *dēlan *dēla laikysime baltišku, žr. anksčiau) santykį su minėtomis balt. ir sl. prepozicijomis. Šios galbūt suponuoja pirmykštę substantyvo balt.-sl. *dēla „dėjimas“ > *„tai, kas dedasi (darosi)“ > *„darymas“ lytį balt.-sl.loc.“ (-dat.) sg. *dēli „dėjime (dėjimui)“ (apie o-kamienę fleksiją balt.-sl. *-i žr. Mažiulis BS 145tt.), kurios fleksija, šiai lyčiai virstant į praep., balt. ir sl. tarmėse buvo įvairiai perdirbinėjama [ją gal dar išlaikė lie. dél-i-(g) „dėl“ DP 31543, s. sl. děl-ь-(ma) „t. p.“]; dėl reikšmės „dėjimè“ (balt.-sl. *dēli) > „dėl(iai)“ plg. lie. žem. to dė́jęs „to dėliai“ (plg. ir Fraenkel LEW 87). Būga (RR I 436, II 487) siejo s. sl. (ir kt.) dělo su lie. dail-ė̃ (ir pan.), t. y. čia suponavo balt.-sl. *dail-. Šios šaknies apofoniniu variantu mėginama laikyti ir pr. dīl- = dīla- resp. jo -ī- kildinti iš pirmykščio *-ī- (Jēgers Verk. Bedeut. 79t. ir KZ LXXX 84tt., Toporov PJ I 339–340). Tačiau tokia pr. dīla- kilmė yra abejotina jau vien pr. kat-mų rašybos sumetimais (niekur nėra parašyta *deil- greta dīl- ir pan.); plg. ir Schmid Verb. 29. Kitų tyrinėtojų nuomone, pr. dīla- < *dēla- esąs skolinys iš lenk. *dělo (> dzieło, działo): Berneker PS 286, Brückner AslPh XX 481, Trautmann AS 321, Milewski Sl Occ. XVIII 35, Zabrocki ibd. 371, Schmid l. c. Žr. dar dīlants, dijlapagaptin, dīlinai, dīlnikans.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 103; ESSJ V 5t.; Smoczyński SPJ 162.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.