Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 205–206 psl.

dirbinsnan

dirbinsnan „zittern (Zittern) – drebėjimą“ III 959 [5932] acc. sg. fem. (= drebeghimu VE 417–8 instr. sg.) galėtų būti (žr. Endzelīns SV 160, Fraenkel LEW 102) vietoj *dribinsnan [plg. raidžių perstatymus: swaain (žr. s. v. swais), teikūnus (žr. s. v. teickut), tuo (žr. s. v. tu) ir kt.] – sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinys iš *dribin-tvei „drebinti, drebėti“ (kauzatyvas-intenzyvas), plg. la. dribin-ât „drebinti“ resp. drebin-ât „t. p.“ ir lie. drẽbinti „t. p.“ resp. drìbin-ti „daryti, kad dribtų“. Pr. *dribin-tvei yra vedinys iš pr. (inf.) *drib-tvei „drebėti; (ap)dribti“ (= lie. inf. drìb-ti), turėjusio praes. *dreb- resp. *dremb-/*drimb- (= lie. praes. drem̃ba/drim̃ba, žr. s. v. drimbis), plg. lie. brìd-inti „varyti, kad bristų“ (LKŽ I 1040) – vedinį iš brìsti „waten“, turintį praes. brẽda resp. breñda/briñda (LKŽ I² 1056). Lie. drìb-ti ir pan. etimologiškai atskirti nuo lie. dreb-ė́ti = la. dreb-êt ir pan. (pvz. Fraenkel LEW 102, 104, Pokorny IEW I 204, 274) vargu ar reikėtų (žr. ir Toporov PJ I 347t. ir liter.) : pr. *drib- „drebėti, virpėti; (ap)dribti“ = lie. drìb-ti „(ap)dribti“ atsirado greičiausiai vietoj balt. *dreb-, plg. lie. brìsti = la. brist vietoj balt. *bresti „bristi“. Tas balt. *dreb- (inf., praes., praet.), reiškęs matyt „krėsti (kristi), drėbti (dribti), virpinti (virpėti) ir 206 pan.“, vėliau davė: a) *dreb- (inf., praes.) ir *drēb- (praet., pagaliau ir inf.) „krėsti (kristi), drėbti (dribti)“ > lie. drẽbia drė̃bė drė̃bti „krėsti (tam tikrą masę), kristi; šlapiai snigti; negražiai mesti; smogti, trenkti“ = la. drêbt „šlapiai snigti“, b) *dremb- (praes.) *drib- (praet., inf.) „tam tikru būdu virpėti“ > lie. drem̃-ba (drim̃ba) drìbo drìbti „kristi (tam tikrai masei); griūti; glebti; šlapiai snigti“. Su balt. *dreb- „krėsti (kristi), drėbti (dribti)“ turbūt giminiuojasi rus. дребь „liūnas, pelkė“ (< *„tai, kas virpa“ < *„tai, kas drimba“) ir kt. (plg. Toporov l. c.), s. sl. drob-iti „(su)trupinti, (su)daužyti“ ir kt. (plg. lie. drė̃bti „… smogti, trenkti“), go. ga-draban „iškalti, iškirsti“ ir kt. < ide. (dial.) *dhrebh- „krėsti (kristi), drėbti (dribti)“ (> ide. dial. *„sudaužyti, sukulti“, plg. Pokorny IEW I 272) ide. *dher-(:*dhr-) „t. p.“ (žr. s. v. v. dergē, dragios, drimbis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 35; Rix LIV 153t.; Smoczyński LAV 92, SEJL 120t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.