Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 232–234 psl.

druwis

druwis „Glaube – tikėjimas“ III 3911 [2919] (= wiera „tikėjimas“ VE 1414) nom. sg. masc. (: stasDruwis III 3910–11), droͤffs „t. p.“ (= *druvs ar *drūvs) I 78 [525] nom. sg. masc. (: Stas Droͤffs l. c.), druwi „t. p.“ III 6118 [4119] nom. sg. fem. (: sta Druwi l. c.); acc. sg. druwin II 78 [1124], druwien „Glauben – t. p.“ III 4514 [339], III 5119 [3534], III 7110 [479], III 734 [4725], III 798 [5114], III 818 [5132], III 11930 [7511], drūwien „t. p.“ III 4518 [3312], III 7714 [4935], III 12323 [779]. Pr. druwis buvo i-kamienis (ar i̯o-kamienis, arba iš i-kamienio atsiradęs i̯o-kamienis), kurio lytis (druw)-ien (acc. sg.) atspindi ē-kamienę *-en (o gal i̯o-kamienę -i̯an?) – inovacinę vietoj (i-kamienės) *-in = druw-in [ir i̯o-kamieniam pr. acc. sg. buvo *-in (= lie. mẽd-į) – vietoj senesnės *-i̯an]; ē-kamienė *-en į i-kamieną (taip pat ir į i̯o-kamieną) prasiskverbė maždaug nuo XV a., t. y. nuo tada, kai pr. ē-kamienių baritoninių vardažodžių kamiengalis *-ē- tam tikrų linksnių formose išvirto į *-ī- > *-i- (tokiu būdu ē-kamienas suartėjo su i-kamienu), pvz., nom. sg. *kurp-ē (= kurp-e E, žr. s. v. kurpe) > * > -i (= kurp-i III, žr. s. v. kurpe), gen. sg. *kurp-ēs > *-īs > *is (plačiau dėl to atskirai kalbėtina). Pvz., iš acc. sg. *(kurp)-in (inovacinė) : nom. sg. *(kurp)-i : acc. sg. druw-in lengvai galėjo atsirasti ir nom. sg. druw-i šalia (nom. sg.) druw-is (žr. anksčiau). Taigi manyti, kad druw-i (nom. sg.) suponuoja ē-kamienę pr. *druvē (Toporov PJ I 384), nėra būtina.
233 Šio pr. žodžio šaknis III katekizme parašyta druw- (9×) ir drūw- (3×); taisyti drūw- į druw- (Trautmann AS 324) nedera (drūw- paliudyta ne 1, o 3 kartus!), – čia yra pr. *drūv- (ne *druv-!). Tokią pat *drūv- gali suponuoti ir parašymas druw- (III, II kat.) ir net droͤff-s (I kat.) = *drūvs [dėl -oͤ- = *-ū- plg. joes (II kat.) = *jūs], žr. Bezzenberger KZ XLIV 298, Endzelīns SV 163, Toporov l. c. Endzelynui (l. c., žr. ir Toporov l. c.) atrodo, kad prūsai turėję ir *druv-, ir (dial.) *drūv-, o pastarosios segmentas *-ūv- atsiradęs iš *-uv- panašiai, kaip la. dial. -uv- > -ūv- (dėl šio la. dial. virtimo žr. Endzelīns LVG 146t.). Tačiau pr. *drūv- balsis *-ū- iš *-u- galėtų būti atsiradęs ir dėl kitokių priežasčių (žr. toliau).
Pr. *druvis resp. dial. *drūvis (i- ar i̯o-kamienis) yra galūnės vedinys iš verb. balt. (*druv- :) *drū- „būti tvirtam“ (iš čia ir lie. drū́-tas, žr. s. v. drawine), taigi pr. *druvis resp. *drūvis „tikėjimas“ yra iš *„buvimas tvirtam = tvirtumas“ (žr. toliau). Pr. dial. *drūvis dėl darybos (ir dėl šaknies balsio pailginimo, t. y. *-uv- > *-ūv-) plg. su lie. bū̃vis „buvimas“ (: bùv-o, bū́-ti), mū̃šis „mušimas“ (: mùš-ti), brỹdis „bridimas“ = la. brìdis (: lie. brìd-o = la. brìd-a), lie. dė̃gis „nudegimas“ (: dèg-ti), be to, (irgi su pailgintu šaknies balsiu!) pr. boadis (žr.) = *bādis [: *bad- (žr. embaddusisi) = lie. bãd-o, bad-ýti]. Dėl pr. *druvis (su nepailgintu šaknies balsiu) plg., pvz., lie. krãtis „kratymas“ (: krat-ýti, Skardžius ŽD 64), pr. brokis (žr.). Galima būtų spėti ir tai, kad pr. *drūvis yra iš pr. adj. *druv- „stiprus“ [plg. lie. grõžis „gražumas“ (: gražùs) ir pan.], bet tuo patikėti sunkiau, nes yra ir pr. adj. *drūta- „stiprus“ (žr. s. v. drūktai) – gana senas vedinys iš *drū- „būti stipriam“ (žr. s. v. drawine).
Pr. *drū̆vis reikšmė „tikėjimas“ iš *„buvimas tvirtam = tvirtumas“ išriedėjo maždaug taip: *„buvimas fiziškai tvirtam“ > *„buvimas dvasiškai tvirtam“ > *„buvimas įsitikinusiam“ > „tikėjimas“, plg. pr. drūktai druwīt „tvirtai tikėti, fest glauben“ (III 6512), lie. drūtõstikybės „tvirto tikėjimo“ (= drutostikibes SzPS I 4320–21), drūtai („tvirtai“) tikėkim (LKŽ II² 772 iš BrP), trumpaĩ ir drūtaĩ („tvirtai, įtikinamai“) pasakyta Ds. Dėl reikšmės plg. dar lie. tik-ė́ti = la. tic-êt „glauben“, 234 kurį, siedamas su lie. teĩk-ti „fügen“ = la. tèik-t, Endzelynas veda iš „fest gefügt sein“ (ME IV 179t.), t. y. maždaug iš „tvirtam (= drūtam) būti“; be to, – gr. ἰσχυρίζομαι „zeige mich fest, verlasse mich worauf, vertraue“ (: ἰσχυρός „fest – tvirtas“). Savo reikšme bei kilme artimiausias žodžiui pr. *drū̆v-is „tikėjimas“ yra germ. *trū̆w- [(iš ide. *drū-, žr. drawine) > subst. s. isl. trú „Treue, Glaube“ (adj. trúr „treu“) ir kt., denominatyvinis verb. s. isl. trúa „(pasi)tikėti“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 216] resp. *triw- (iš ide. *dreu-) > subst. s. v. a. triuwa „Treue“ (adj. s. isl. tryggr „treu“ ir kt.) ir kt., žr. Pokorny l. c. Kalbant apie šiuos baltų ir germanų semantinius panašumus, verta atsiminti ir tai, kad iš tos pačios ide. *dr(e)u- išriedėjo „pušis; derva“ irgi tik baltams su germanais (žr. s. v. drawine).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 346t.; Matzenauer BKAS 36t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.