Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 254–255 psl.

empijreisku

empijreisku „summa (Summa) – bendrumas (suma)“ III 575–6 [3911], taisytinas į *empijrenisku (Endzelīns FBR XII 174, SV 165, PKP II 137) ir skaitytinas turbūt *empīrinisku (žr. toliau). Jis pavartotas prepozicinėje konstrukcijoje en empijreisku (III 575–6), verstoje iš vok. (III 565) in der Summa (= sumo „sumoje“ VE 233–4). Šitos vok. konstrukcijos lytį Summa išversti A. Viliui nebuvo lengva (žr. PKP II 137, išn. 212), ir jam bus tekę pasikliauti P. Mėgotu. Pastarasis lytį vok. Summa išvertė į pr. (nom. sg. fem.!) *empīrinisku (kirčiuotas skiemuo – *-pī-), o A. Vilis čia nenugirdo priebalsio *-n-, t. y. nugirdo *empīreisku (su -e- = *-ĭ-), ir taip ši lytis atsirado prepozicinėje konstrukcijoje en empijreisku (nom. sg. fem., vietoj laukiamos lyties dat. sg. ar acc. sg.). Šio pr. žodžio fleksiją -u transkribuoti į *-ai (Schmalstieg OP 63, Toporov PJ II 31) negalima; segmentą -reisk- (empij-reisk-u) 255 transkribuoti į -rējisk- (Schmalstieg l. c., Toporov l. c.) nepatikima (būtų ne -reisk- o *-rīisk- ar pan.!); nuomonė, kad segmentas -pijr- (em-pijr-eisku) = *-per- (Schmalstieg l. c., Toporov l. c.), yra aiškiai nepagrįsta. Pr. *empīrinisku „bendrumas“ yra substantyvu virtusi lytis adj. (fem.) *empīriniskā (nom. sg.). suponuojanti adj. (masc., neutr.) *empīriniska- „bendras, subendrintas“, t. y. sufikso -isk- vedinį iš adj. *empīrina- „t. p.“. Šis adj. laikytinas sufikso *-in- vediniu greičiausiai iš adv. *empīrai „bendraĩ, krūvoj“ – iš nekirčiuotą *em- (kirčiuotą *-pī-) turinčios adv. lyties, egzistavusios greta (resp. dial.) kirčiuotą *em- (resp. nekirčiuotą *-pī-) turinčios lyties adv. *empīrai „t. p.“ > *empĭrai „t. p.“ (žr. emperri). Prepozicinės kilmė̃s adv. *empīrai (< *empērai, žr. s. v. emperri) formos atžvilgiu vėliau sutapo su pr. labb-ai „geraĩ“ tipo adverbijais ir priartėjo prie adjektyvų; štai kodėl iš adv. *empīr-ai ir galėjo būti padarytas adj. *empīr-ina- [plg. lie. ãkl-inas (iš adj. ãklas : adv. aklaĩ)] bei (plg. Skardžius ŽD 541) verb. *empīrin-(tvei) „surinkti, subendrinti“ (žr. empijrint), jeigu pastarasis nėra sufikso -in- vedinys tiesiog iš to adv. *empīrai (plg. Endzelīns FBR XII 62).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.