Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 87–88 psl.

calene

calene „schewne (Scheune) – klojimas-daržinė“ E 231 nom. sg. fem. = pr. *kalenē. Šis pr. žodis yra verstas iš vok. (E 231) schewne „Scheune“, kuriam artimas sinonimas (ir etimologiškai giminiškas) vok. (E 235) schewer „Scheuer“, o pastarojo sinonimas – vok. (E 234) bark. Čia, man rodos, yra štai kas: a) vok. scheunepr. calene (E 231) = „klojimas-daržinė“ (šiek tiek kitaip – Toporov PJ III 167, PKP II 23) = turbūt „plonesniais ar storesniais (gal ir skeltais) kuolaiskártimis apkaltų šonų pastatas (su stogu) javams bei pašarui laikyti“, b) vok. schewerpr. steege (E 235) = „pašiūrė, pastogė“ (kitaip – PKP II 23; žr. steege), c) vok. barkpr. ilmis (E 234) = „(tam tikra) stoginė“ (žr. ilmis).
Subst. pr. *kalenē „klojimas-daržinė“ = „tam tikrais kuolais-kártimis apkaltų šonų pastatas (su stogu) javams bei pašarui laikyti“ gali būti iš adj. *„kuolinė(-kártinė)“ (fem.) – sufikso *-enē (= balt.-sl. *-en- : *-in-) vedinys iš subst. pr. *kala- “kuolas“ [plg. (gal ir neseną) lie. kal-ẽlis „ašies kuolelis, užkolis“ LKŽ V 140] < subst. balt.-sl. dial. *kala- „kuolas ir pan.< *„kas turi kirtimo (mušimo–dūrimo) ypatybę“ < *„kirtimo ypatybė“ (žr. s. v. kalopeilis) > sl. [*„kas turi kirtimo (mušimo – 88 dūrimo) ypatybę“ >] *kolъ „kuolas ir pan.“ (lenk. kół „t. p.“ ir kt.). Panašiõs, kaip pr. *kalenē, kilmė̃s galėtų būti subst. lenk. kolnia „pašiūrė, daržinė“ < adj. vak. sl. (dial.) *kolьnʹa (sufiksas balt.-sl. *-in- : *-en-) subst. sl. *kolъ „kuolas“ ir pan. (šio subst. lenk. kolnia darybą kitaip suvokia – jį laiko deverbatyvu, pvz., Toporov l. c.).
Vadinasi, keltinà hipotezė, kad pr. *kalenē – savas žodis, su lenk. kolnia ir kt. sudarantis tam tikrą vak. balt.-vak. sl. izoleksą (dėl jos kai kuo plg. Toporov PJ III 168). Manyčiau, kad, remiantis būtent šitokia (ar panašia) hipoteze, į pr. *kalenē kilmė̃s ir, pirmiausia, į jo morfonologinės struktūros klausimus (jie ne taip jau paprasti!) galima duoti paprastesnį (t. y. patikimesnį) atsakymą nei tradicinė hipotezė, pagal kurią pr. calene – polonizmas [sic Trautmann AS 351, Milewski Sl. Occ. XVIII 18, 32, Fraenkel LEW 211, Levin SE 95, plg. (su tam tikromis abejonėmis) Endzelīns SV 188].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 60.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.