Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 107–110 psl.

camus

camus „hummele (Hummel) – kamanė“ E 788 nom. sg masc. = pr. *kamus „t. p.“ (plg. pr. „bitė“, žr. bitte). Šį u-kamienį subst. kildinu iš adj. (u-kamienio) vak. balt. *kamus „dūzgiantis, zvimbiantis“ (nom. sg. masc.), kuris yra fleksinis vedinys turbūt ne iš verb. (ne intens.) balt. *kem- „dūgzti, zvimbti“ (ne intens.), o iš jo lyties verb. (intens.) balt. *kam- „dūgzti, zvimbti (intensyviai)“, žr. toliau. Plg., pvz., subst. pr.-lie. *dangus „Himmel“ < (subst.) *„kas aplenkia“ (anksčiau jam buvau suteikęs reikšmę *„lenkimas“, žr. s. v. II dangus) adj. (u-kamieno) balt. dial. (nom. sg. masc.) *dangus „lenkiantis“ (anksčiau jam buvau paskyręs reikšmę *„lenktas“, žr. s. v. II dangus), kuris – vedinys nebūtinai iš verb. balt. *deng- „lenkti, krümmen“ [sic (iš tradicijos) s. v. dangus]: jis gali būti vedinys ir iš lyties verb. (intens.) balt. *dang- „lenkti“ (žr. toliau). Pastaba: adjektyvams balt. dial. *kamus resp. *dangus (masc.) suteikiu reikšmes *„dūzgiantis, zvimbiantis“ resp. *„lenkiantis“ (ne *„lenktas“!), nes tokie adjektyvai (deverbatyvai!) savo reikšmėmis bus buvę artimesni ne pass. participijams, o act. participijams, plg. adj. (deverbatyvus) lie. drabùs „drebantis“, drąsùs „drįstantis (išdrįsęs)“, kandùs „kandantis“, našùs „derlingas“ (< „nešantis“), smardùs „smirdintis“ ir t. t. (žr. Skardžius ŽD 55–58).
Seniai žinoma, kad pr. camus „kamanė“ artimiausiai giminiuojasi su lie. kamãnė „t. p.“ = la. kamane „t. p.“, la. kamene „t. p.“, lie. kamìnė „t. p.“ = la. kamine „t. p.“ (žr. LKŽ V 168, 177, ME II 149), žr. Trautmann AS 352 (ir liter.), Endzelīns SV 189, 108 Toporov PJ III 200tt. (ir liter.). Visi šie lie. ir la. substantyvai (fem.) yra, man rodos, iš *„ta, kuri dūzgia, zvimbia“ (fem.) – fleksijos * vediniai iš o/ā-kamienių adjektyvų (plg., pvz., subst. lie. baũžė „ta, kuri bauža“ adj. baũžas, žr. s. v. glumbe, camstian) – iš adj. (o/ā-kamienio) ryt. balt. *kamana- „dūzgiantis, zvimbiantis“ (turbūt iš *kamena- „t. p.“, plg. Skardžius ŽD 227 ir liter.), *kamena- „t. p.“, *kamina- „t. p.“ Šie adjektyvai *„dūzgiantis, zvimbiantis“ laikytini sufiksų *-an- (< *-en-), *-en-, *-in- vediniais – turbūt deverbatyvais, kurių pamatinis žodis šaknies vokalizmu nuo jų matyt nesiskyrė – buvo ne verb. (ryt.) balt. *kem- „dūgzti, zvimbti“, o verb. (ryt.) balt. *kam- „t. p.“ (intens.). Plg. tokios pat darybos adjektyvus (deverbatyvus): lie. (verb. álk- „alkti, hungern“ ) álk-anas „alkstantis“ (< *alk-enas, žr. Skardžius l. c.), la. (verb. *slid- „slysti“ ) slid-ans (ne *slied-ans ar *slaid-ans!) „slystantis, slidus“ < slid-ens „t. p.“ (žr. Skardžius l. c.), lie. (verb. krek- „krekėti, gerinnen“ ) *krek-ena- (ne *krak-ena!) „krekantis (sukrekėjęs)“ ( subst. krẽk-enas „krekenos, Biestmilch“ resp. krek-enà „t. p.“ LKŽ VI 516) bei *krek-ina- “krekantis (sukrekėjęs)“ ( subst. krek-inaĩ „krekenos“ resp. krek-inà „t. p.“ LKŽ VI 518), lie. (verb. *tek- „bėgti“ ) tẽkinas (ne *tak-inas!) „bėgantis“ ir kt.; plg. dar, pvz., adjektyvus sl. (verb. *veź- „vežti“ ) *veź-enas (ne *vaz-enas!) „vežantis/vežęs, važiuojantis/važiavęs“ (> *„važiavęs“ > s. sl. vez-enъ „vežtas“ ir kt.), sl. (verb. *tek- „bėgti, tekėti“ ) *tek-inas (ne *tak-inas!) „bėgantis/bėgęs, tekantis/tekėjęs“ (> bulg. те-чен „tekantis“ ir kt.) ir pan.
Taigi reikia manyti, kad tie adjektyvai ryt. balt. *kamana- „dūzgiantis, zvimbiantis“ (< *kamena- „t. p.“), *kamena- „t. p.“, *kamina- „t. p.“ yra vediniai ne iš verb. balt. *kem- „dūgzti, zvimbti“, o iš jo lyties verb. (intens.) balt. *kam- „(intensyviai) dūgzti, zvimbti“, kurio vedinys (ne sufiksinis, o fleksinis!) yra matyt ir adj. vak. balt. (pr.) *kamus „dūzgiantis, zvimbiantis“; plg. dar santykį – pvz., adj, lie. slidùs „slystantis“; adj. la. slid-ans „t. p.“ (< *slid-ens „t. p.“) = adj. ryt. balt. *kamana- 109 „dūzgiantis“ (< *kam-ena- „t. p.“) : adj. vak. balt. (pr.) *kamus „t. p.
Lytis verb. balt. *kam- „dūgzti, zvimbti ir pan.“ (turbūt intens.) greta lyčių (ne-intens.) verb. balt. *kem- „t. p.“ bei *kim- „t. p.“ [> *„sklisti dūzgiančiam (dusliam, ne skardžiam) balsui“ > lie. kìmti „heiser werden“, žr. dar toliau] nėra negalima ir ide. rekonstrukcijos aspektu: verb. balt. *kem-/*kim- gali suponuoti greta verb. ide. *kem-/*km̥- egzistavusią „perfektinę“ lytį verb. ide. *kom- (plg. Gamkrelidze-Ivanov IJI I 177t.), žr. toliau. Panašiai galėjo greta verb. ide. *dhengh-/*dhn̥gh- „tam tikru būdu lenkti“ (> verb. balt. *deng-/*ding- „t. p.“, žr. s. v. v. II dangus, podingai) egzistuoti „perfektinė“ lytis verb. ide. *dhongh- „t. p.“ > verb. balt. *dang- „t. p.“ (turbūt intens.), o iš jos (t. y. nebūtinai iš verb. balt. *deng- „t. p.“) – vedinys adj. balt. dial. *dangus „lenkiantis“ (žr. anksčiau).
To paties verb. balt. = sl. *kem-/*kim-/*kam- „dūgzti, zvimbti“, t. y. (balt.-)sl. *kim- „t. p.“ vedinys yra sl. (adj. ) subst. (ar dar adj.) *kim-ela- „kas zvimbia“ (ar adj. *„tas/ta, kas zvimbia“) kim-elja- (i̯o-kamienis adj.) subst. *kim-elja- „kas zvimbia“ = „kamanė, Hummel“ *čъmelь „t. p.“ (plg. Endzelīns l. c. ir liter., Toporov l. c. ir liter.); plg., pvz., lie. (Ds) subst. (i̯o-kamienį) bimb-ãlis „sparva, Bremse“ (su -alis < adj. *-alja-) subst. bim̃b-alas „t. p.“ (su ala- < *-ela-, plg. Skardžius ŽD 174) verb. bim̃bti „bimbti, zvimbti“. Iš verb. (balt.-)sl. *kam- „dūgzti, zvimbti“ (intens.) bus atsiradęs sufikso *-ara- (čia matyt iš *-era-) resp. (*-ara- ) *āra- vedinys sl. subst. (turbūt iš adj.) *kamara-/*kamāra- „kas zvimbia“ = „uodas“ > *komorъ/*komarъ „t. p.“ (> s. lenk. komor „t. p.“ resp. rus. комар „t. p.“ ir kt. ESSJ X 169–170); plg. substantyvinio (iš pradžių matyt adjektyvinio sufikso lie. -ara- (: -era-) vedinius, pvz.: subst. (lie.) plẽp-aras „plepys“ ( verb. plep-ė́ti), stim̃b-aras/stimb-eras „stimburys“ ( verb. stim̃b-ti „kietėti, stambėti“), kẽm-eras „niekam tikęs žmogus“ [< *„sugniužėlis“ < adj. *„sugniužęs“ verb. *kem- „gniaužti(s)“, žr. s. v. kamato] ir kt.
110verb. ide. *kem-/*km̥-/*kom- „dūgzti, zvimbti“, t. y. iš verb. ide. *km̥- „t. p.“ išriedėjo verb. germ. *hum- „t. p.“ ( v. v. a. hummen „dūgzti, zvimbti“ ir kt.), o iš jo – vediniai germ. „kamanė“ (> vok. Hummel „t. p.“ ir kt. Kluge EWDS 320), plg. Pokorny IEW I 556. Su tuo pačiu verb. ide. *„dūgzti, zvimbti ir pan.“, kildintinu greičiausiai iš *„skleisti duslų (prislopintą) garsą“ (žr. s. v. kamato), genetiškai turbūt sietini dar žodžiai: a) het. kammaraš „… bičių spiečius“ (Wittmann Sprache X 146, Toporov PJ III 202), kuris galėtų būti iš adj. het. *kamara- „kas dūzgia, zvimbia“ – sufikso het. -ara- (plg. adj. balt.-sl. *-ara-/*-era-, žr. anksčiau) vedinys iš verb. het. *kam- „dūgzti, zvimbti“ < verb. ide. *kom- „t. p.“ (: *kem- „t. p.“), b) s. ind. camaráḥ „bos grunniens“ (Pokorny IEW I 556, Toporov l. c.), kuris irgi gali būti sufikso ind. *-ara-/*-era- vedinys adj. *„grunniens“ verb. ind. *kem- „grunnire, mykti, mūkti“ < verb. ide. *kem- „skleisti duslų garsą“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: ESSJ IV 145t.; Matzenauer BKAS 61; Smoczyński SEJL 251.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.