Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 161–163 psl.

kerberse

kerberse „wirsenholcz – beržas keružis“ E 614 nom. sg. fem. = pr. *kerberzē. Vok. (E 614) wirsenholcz – nežinomos reikšmė̃s žodis, nors jo darybinė reikšmė yra maždaug aiški: kompozitas wirsenholcz yra matyt „prastesnis (žemesnis) medis“ = wirsen- „prastesnis, žemesnis“ (plg. adv. v. v. a. wirs bei wirser „prasčiau, žemiau“ Lex 324) + -holcz „medis“ (ne -boum ar -bom!).
Verčiant vok. (E 614) wirsenholcz į pr. kalbą, man rodos, buvo taip: E žodynėlio autoriaus paklaustas informantas nežinojo vok. wirsenholcz tikrosios reikšmė̃s, o tik nuvokė darybinę šio vok. kompozito reikšmę „prastesnis (statybai ir pan. netinkantis) medis“ ir išvertė jį kompozitu pr. *kerberzē „beržas keružis – Strauchbirke (Betula nana)“, t. y. „krūmo pavidalo beržas“ (medis, netinkantis statybai ir pan.), žr. toliau. Plg. Nesselmann Thes. 69t., Trautmann AS 356, Endzelīns SV 192, Toporov PJ III 313.
Kompozitas pr. *kerberzē „beržas keružis – Strauchbirke“ yra iš pr. *keraberzē „t. p.“ [dėl jungiamojo balsio (*-ă-) išnykimo plg. s. v. v. butsargs, lattako, kellaxde] = *kera- „keras, krūmas, Strauch“ (plg. sinonimą kirno, žr.) + *-ber-zē „beržas, Birke“ (žr. berse).
Subst. pr. *kera- „keras, krūmas“ bei lie. kẽras „nupjauto ar nulūžusio medžio kelmas su visomis šaknimis; augalas su kamienu ir šaknimis; krūmas“ (LKŽ V 597), la. ce̹rs „die Staude, der Strauch; knorrige Baumwurzel“ (ME I 375) suponuoja subst. o-kamienį, gal neutr.) balt. *kera- „keras, krūmas“, kildintiną matyt iš *„tai, kas ataugę po nukirtimo, nupjovimo“ < *„tai, kas nukirsta, nupjauta“, greta kurio greičiausiai buvo ir 162 subst. (ā-kamienis, fem.) balt. *kerā- „t. p.“ > la. ce̹ra (*„keras, krūmas“ >) „das Haupthaar, namentlich unordentliches, zerzaustes“ (ME I 374); subst. (ā-kamienį) lie. *kerā „keras, krūmas“ (fem.) galėtų darybiškai rodyti verb. lie. keróti „in die Breite wachsen, in die Äste schießen“ (plg. rus. subst. куст „keras, krūmas“ verb. куститься „keroti“, žr. dar Skardžius ŽD 508). Iš to paties subst. balt. *kera-/*kerā- „keras, krūmas“ gali būti kilęs ir verb. (intrans.!) lie. kér-ti „keru virsti, apaugti, aplipti“ (LKŽ V 630; plg., pvz., lie. verb. šàšti „šašui, šašams darytis“ subst. šãšas „Schorf, Grind“, žr. Skardžius ŽD 486t.), taip pat verb. (intrans., intens.) lie. kerė́ti „plačiai augti, šakotis, keroti ir pan. (plg., pvz., lie. verb. aidė́ti „darytis, plisti aidui“ subst. áidas „Echo“, žr. Skardžius ŽD 521).
Subst. balt. *kera-/*kerā- „keras, krūmas“ < *„tai, kas nùkirsta, atpjáuta“ kildinu iš adj. balt. *kera- (*kerā-) „nukirstas – atkirstas, nupjautas – atpjautas ir pan.“ (dėl subst. adj. plg., pvz., s. v. v. batto, garian), o iš šio vedu verb. (intrans.!) lie. kér-ti (*„darytis atkirstam, atpjautam, atrėžtam“ >) „atsiknoti, atšokti, atvipti“ (LKŽ V 630 s. v. 1 kérti; plg., pvz., lie. adj. kum̃pas „kreivas“ verb. kum̃pti „darytis kumpam“, žr. Skardžius ŽD 487t.).
Tas adj. balt. *kera- (*kerā-) „nukirstas – atkirstas ir pan.“ yra matyt fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *ker-/*kir- bei *kur- „kirsti, pjauti“ < verb. ide. *(s)ker-/*(s)kr̥- „t. p.“ (žr. s. v. v. kyrteis, kersle); lytį verb. (balt.-)sl. *kur- „t. p.“ [< ide. *(s)kr̥- „t. p.“] darybiškai turbūt suponuoja subst. sl. *kurja- „tai, kas nùkirsta, nupjáuta“ > *„tai, kas ataugę po nukirtimo, nupjovimo“ > *kъrь > lenk. kierz „keras, krūmas“ ir kt. (žr. dar s. v. kirno).
verb. balt.-sl. *ker- (: *kir-/*kur-) „kirsti, pjauti ir pan.“ [< ide. *(s)ker- : *(s)kr̥- „t. p.“] yra nemãža apofonišką šaknies laipsnį balt.-sl. *-ar- turinčių vedinių (fleksinių arba sufiksinių), pvz.: a) s. sl. (ir kt.) kora „žievė“ < (subst.) sl. *kărā „tai, kas atkirsta, atplėšta“ – turbūt iš adj. fem. (plg., pvz., s. v. v. batto, garian) balt.-sl. *kărā- „kirstas (kertantis), pjautas (pjaunantis)“ 163 (žr. s. v. karige), b) pr.-lie. *kardā „karna“ (žr. s. v. v. aclocordo, birgakarkis) ir kt.
Čia minėtinas ir s. sl. korenь „šaknis“ ir kt. < sl. *kăren- „t. p.“ (n-kamienis), kuris gali būti iš (subst.) sl. *„keras“ = *„nukirsto resp. nupjauto (ar nulūžusio) medžio kelmas su visomis šaknimis“ (plg., pvz., lie. kẽras „t. p.“ = la. ce̹rs „… knorrige Baumwurzel“ – reikšmių „keras“ ir „šaknis“ sambūvį, žr. anksčiau) < sl. *kăren- „tai, kas nùkirsta, nupjauta“ (plg. lie. kẽras = la. ce̹rs semantinę raidą, žr. anksčiau), o šis, man rodos, yra sufikso *-en- vedinys iš adj, balt.-sl. *kara- „kirstas (kertantis), pjautas (pjaunantis)“ (vedinio iš verb. balt.-sl. *ker- „kirsti, pjauti“, žr. anksčiau ir s. v. karige), plg., pvz., subst. ryt. balt. *ruden- „ruduo“ < *„tai, kas rùda, raudona“ – vedinį matyt iš adj. balt. *ruda- „rudas, raudonas“ (žr. dar s. v. kērmens).
Dėl čia pateiktos baltų ir slavų žodžių kilmė̃s iš verb. ide. *(s)-ker- „kirsti, pjauti ir pan.plg. Jēgers KZ LXXX 19tt., Fraenkel LEW 241 (s. v. kẽras 1.), Pokorny IEW I 573, Toporov PJ III 314t. (ir liter.); tų žodžių kilmę kitaip [t. y. ne iš verb. ide. *(s)-ker- „kirsti, pjauti ir pan.“] suvokia ESSJ XI 64t. (žr. dar Meillet BSL XXIII 85t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 41; Derksen EDSIL 237; ESSJ XI 62tt.; Larsson NCOP 46t.; Lašinytė Blt XLII (2) 248; Matzenauer BKAS 63; Stundžia BJPM 40, BSI XVIII 196.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.