Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 180 psl.

ketwirtire

180 ketwirtire „donirstag (Donnerstag) – ketvirtadienis“ E 21 taisau į *ketwirtixe (žr. Kiparsky Blt IV 248, plg. Schmalstieg SP 279) ir, toliau, – į *ketwirtixs (dėl raidės -e parašymo vietoj raidės *-s žr., pvz., s. v. abskande) = pr. *ketvirtiks [plg. pr. *instiks = instixs (žr.)] < *ketvirtikas „t. p.“ (nom. sg. masc.). Dėl kitokių pr. (E 21) ketwirtire taisymų žr. liter. apud Toporov PJ III 343tt.; pats Toporovas pateikia keturis (visus su klaustukais) šio pr. (E) žodžio taisymo (rekonstrukcijos) variantus, pirmenybę suteikdamas variantui pr. *ketvirtiko (Toporov PJ III 346). Seniai žinoma, kad visi tyrinėtojai žodį pr. (E) ketvirtire, nors ir nevienodai jį taisydami, laiko kaimynų slavų žodžio „ketvirtadienis“ perdirbiniu (ar net skoliniu) arba kalke (žr. Toporov PJ III 343tt. ir liter.).
Tą mano rekonstruotą subst. (nom. sg. masc.) pr. *ketvirtikas „ketvirtadienis“ (žr. anksčiau) laikau kalke iš subst. s. lenk. (vak. sl.) *četvьrtъkъ „t. p.“ (> lenk. czwartek „t. p.“): pagal pastarąjį, prūsų (bilingvių!) suvoktą kaip sufikso s. lenk. *-ъk- vedinį iš num. ord. (t. y. iš nomen, artimo adjektyvui) s. lenk. *četvьrt- „ketvirtas“ (≈ pr. *ketvirt- „t. p.“!), iš num. ord. (t. y. iš nomen, artimo adjektyvui) pr. *ketvirt- „t. p.“ (žr. kettwirts) atsirado sufikso pr. *-ik- vedinys subst. pr. *ketvirt-ikas „ketvirtadienis“. Tik čia prūsai sufiksą s. lenk. *-ъk- transponavo ne į pr. *-uk-, o į pr. *-ik-. Šitaip atsitiko matyt dėl to, kad: a) pr. kalboje bus egzistavę sufiksų pr. *-ik-/*-uk- „dubletinių“ vedinių, panašių, pvz., į lie. subst. nauj-ìk-as/nauj-ùk-as „naujokas“ [abu (iš Juškos žodyno) – vediniai iš adj. (t. y. iš nomen) naũjas], b) čia atsirasti sufiksui pr. *-ik- [= pr. *ketvirtik-as „ketvirtadienis“ (o ne pr. *-uk- = pr. *ketvirt-uk-as „t. p.“!) bus padėjęs rimas (bei analogija), t. y. šiam sufiksui savo vokalizmu artimas žodžio pr. *pentin-īk-as „penktadienis“ (žr. pentinx), turinčio vienodą skiemenų skaičių kaip ir pr. „ketvirtadienis“, segmentas pr. *-īk- [plg. ir Toporovo (PJ III 343) atsargų spėjimą]; plg. rimą žodžių lenk. czwart-ek „ketvirtadienis“ (< *-ъkъ-) ir piąt-ek „penktadienis“ (< *-ъkъ-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 64.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.