Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 189–191 psl.

kiosi

kiosi „becher (Becher) – taurė“ E 402 nom. sg. fem. = pr. *kʹɔ̄sī, t. y. *kʹāsī (ī-i̯ā-kamienis subst., žr. s. v. kexti). Šio pr. (E) kiosi rekonstrukcija *kʹasi; kʹosi? (citata iš Toporov PJ III 373) yra labai netiksli (žr. dar toliau).
Pr. kiosi „taurė“ gana panašus į sl. *čaša „t. p.“ (> s. sl. čaša „t. p.“ ir kt.). Vieni tyrinėtojai mano, kad pr. kiosi – slavizmas (pvz. Brückner AslPh XX 490, Berneker SEW I 137, Trubačev RT 276). Tačiau dauguma linkę manyti, kad tie pr. ir sl. žodžiai yra giminaičiai [Burda KSB VI 396, Meillet MSL IX 373, Meillet RS II 67, Trautmann AS 230, 357, Būga RR I 581, Endzelīns SV 193 (anksčiau – kitaip: Endzelīns FBR XI 189), Vasmer ESRJ IV 320], kurių segmentus pr. kio- (kio-si) ir sl. *ča- (*ča-ša) įprasta kildinti iš balt.-sl. *kjā- arba *kjō- (žr., pvz.,: Trautmann l. c., Būga l. c., Vasmer l. c.).
Reikia priminti, kad sl. *čaša „taurė“ etimologija ilgą laiką buvo visai neaiški, o pr. kiosi „t. p.“ kilmė (dėl jo šaknies vokalizmo) neaiški ir dabar. Raktą, padedantį ieškoti sl. *čaša (bet ne ir pr. kiosi!) kilmė̃s, tik 1958 m. surado Jacobssonas (ScSl IV 306): jis šį sl. žodį, tiesa, nesigilindamas į jo darybos istoriją, susiejo su verb. sl. *kes- „rėžti“ bei kildino iš sl. (subst.) *kēsjā „tai, kas atrėžta“ > *„kiautas, kevalas“ > „taurė“, o pastarąjį dėl semantinės raidos palygino su šved. (subst.) skål „taurė“ 190 < *„kiautas, kevalas“ (> šved. skal „t. p.“) < *„tai, kas atskelta, atskirta“ (Jacobsson l. c.). Tokiai Jacobssono nuomonei pritaria ESSJ IV 31, jai yra linkęs pritarti ir Toporov PJ III 372t.
Kaip sakyta, pr. kiosi „taurė“ laikytinas giminaičiu su sl. *čaša „t. p.“, tačiau pastarąjį kildinant iš *kēsjā (žr. anksčiau) reikėtų tikėtis ne pr. (E 402) kiosi, o pr. (E 402) *kesì (= pr. *kēsī). Šį prieštaravimą bando paaiškinti Toporov PJ III 372t.: jis suponuoja, kad pr. *kēs (= *kēs-ī) virtęs į *kʹās- > (E) kios-i ir tokį virtimą remiąs, pvz., pr. *gēs- > *ǵās- > (E) geas-nis virtimas (Toporov l. c.); tačiau tokių virtimų suponavimas iš tikrųjų yra nepàtikimas (ir nepagrindžiamas) jau vien dėl to, kad: a) turime pr. (E 402) kios-i, o ne pr. (E 402) *keas-i (kaip geas-nis E 753) ar pan.; b) turime pr. (E 753) geas-nis (su plačiu pr. *-ē-, žr. Būga RR II 291), o ne pr. (E 753) *gios-nis (kaip kios-i E 402) ar pan.
Man rodos, kad pr. (E 402) kiosi „taurė“ = pr. *kʹɔ̄sī „t. p.“ (t. y. pr. *kʹāsī „t. p.“) yra vietoj šiek tiek senesnio pr. *kʹēsī „t. p.“ (su palatalizuotu pr. *kʹ- prieš pr. *-ē-), kuris, veikiamas apofonijos pr. *ē̆ : *ɔ̄ (plg. Būga l. c.), bus buvęs perdirbtas į pr. *kʹɔ̄sī „t. p.“ (= kiosi E 402), t. y. pr. *kʹāsī „t. p.“ Panašiai bus atsiradę, pvz.: subst. pr. *śɔ̄kas (> *šɔ̄kas, žr. schokis) vietoj (senesnio) pr. *śēkas (= lie. šė́kas, žr. s. v. schokis), lie. žióbris (žiobrỹs) greta lie. žebrỹs (žr. s. v. seabre), verb. lie. kiokti „sunkiai vežti, vilkti“ (LKŽ V 824) greta lie. kė̃kti „vargti, stengtis“ (LKŽ V 503), kiõžti „purti, darytis puriam“ (LKŽ V 825) greta lie. kė̃žti „glebti, težti“ (LKŽ V 683) ir kt.
Pr. *kēsī „taurė“ (ī-/i̯ā-kamienis) kartu su sl. *čaša „t. p.“ (> s. sl. čaša „t. p.“ ir kt.) < *kēsja „t. p.“ suponuoja subst. (ī-/i̯ā-kamienį) vak. balt.-sl. *kēsī/*kēsjā- „kiautas, kevalas“ < *„tai, kas atrėžta“ [dėl semantinės evoliucijos plg., pvz., minėtą šved. skål „taurė“ < *„kiautas, kevalas“ (> šved. skal „t. p.“) < *„tai, kas atskelta, atskirta“, žr. Jacobsson l. c.], o šį vedu iš ī-/i̯ā-kamienio adj. (fem.) *kēsī „rėžtà, pjautà“, egzistavusio greta u-kamienio adj. (ne fem.) balt.-sl. *kēsu- „rėžtas, pjautas“ 191 verb. balt.-sl. *kēs- „rėžti, pjauti“ (žr. s. v. kīsman); dėl visa to plg. s. v. arrien.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Nilsson Coll. Pr. II 124t.; Matzenauer BKAS 65; Smoczyński ABSl XX 319; IF XCIV 309t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.