Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 205–207 psl.

kittan

kittan „ander (andere) – kitą“ III 5521 [394] acc. sg. fem. (pron.); kittans „ander (andere) – kitus“ I 53 [53], II 53 [113], „andere (andere) – t. p.“ III 276 [236] acc. pl. masc.
Turime gimininį pron. pr. *kita- „kitas“, kuris kartu su lie. kìtas „t. p.“ = la. cits „t. p.“ suponuoja pron. balt. *kita- „t. p.“ Iš jo atsirado verba ryt. balt. *kit- : *keit- : *kait- lie. kit- (kìsti) „darytis kit(oki)am“ [plg., pvz., lie. (adj. rùdas ) verb. rud- (rùsti) „darytis rudam“]: keĩt- (keĩsti) „daryti kitokį“ [plg. vok. (pron. ander „kitas“ ) verb. ändern „keisti“]: kait- (kaitýti) „t. p.“ (intens.) ir pan.; šiuos ryt. balt. verba egzistavus rodo ir adv. la. atkait „wieder“ (ME I 163) = (adv.) „pakaitom“, plg. adv. lie. atkaitõm „t. p.“ (LKŽ I² 381): subst. lie. 206 atkaità (ãtkaitą) „pakaita“ (l. c). Prūsai resp. vak. baltai tuo atžvilgiu, kad jie minėto tipo verba nebuvo pasidarę, yra archajiškesni (už ryt. baltus), plg., pvz.,: verb. lie. keĩsti „daryti kitokį“ atliepia verb. pr. *kitavīdin-tvei „t. p.“ (žr. kitawidintunsin). Reikia sutikti su tais tyrinėtojais, kurie gimininį pron. balt. *kita- „kitas“ laiko giminaičiu su forma nom.-acc. (sg.) neutr. pron. sl. *kită (> *čьto > s. sl. čьto ir kt.), pirmąjį sandą (*ki-) siedami su pron. lo. qui- „quis, quid“ ir pan., o antrąjį – su pron. balt.-sl. *ta- „tas“ (Kuzavinis Klb VII 217tt., Blt III 98, Toporov PJ III 256t., IV 40t. ir liter., Rosinas 189; dėl sl. *čьto plg., pvz., Meillet Slav. com. § 507). Tačiau niekas nepaaiškino, kokia yra giminiškųjų pron. balt. *kita- „kitas“ (o-/ā-kamienio!) ir pron. sl. *kită > *čьto [nom.-acc. (sg.) formos!] santykio kilmė; be to, su šia pron. sl. *čьto koreliaciškai susijusios formos [nom. (sg.)] pron. sl. *kъto daryboje iki šiol daug kas nėra aišku (žr., pvz., ESSJ XIII 248 ir liter.). Manau, kad forma pron. sl. *čьto suponuoja formą pron. indef. neutr. [nom.-acc. (sg.)] balt.-sl. (t. y. ne tik sl.) *kită „kažkas-tas“ (tiksliau: „что-то“) – žinomo pron. neutr. [nom.-acc. (sg.)] balt.-sl. * „tas“ (tiksliau: „то“; žr. s. v. stas) enklitiškai išplėstą pron. neutr. [nom.-acc. (sg.)] balt.-sl. *ki „kažkas“ (vartotą būtent konstatacine reikšme, plg. Rosinas l. c.). Tą formą (negimininę) pron. indef. neutr. [nom.-acc. (sg.)] balt.-sl. *kită baltai pavertė gimininiu pron. (skiriamuoju): negimininė forma pron. balt.-sl. *kită „kažkas-tas (что-то)“ (> sl. *čьto) išvirto į gimininį pron. balt. *„kažkas-tas (kažkasta)“ > „ne tas (ne ta)“ – į pron. (nom. sg.) balt. (neutr.) *kită (> lie. kìta)//(masc.) *kitas (: *kitā́ fem.) „ne tas (ne ta) = „kitas (kita)“.
Minėtas pron. balt.-sl. *ki [nom.-acc. (sg.) neutr.] bei jo koreliatas pron. balt.-sl. *kas [nom. (sg.) masc./fem.] turėjo reikšmes „kas“ (interrog.) resp. „kuris“ (relat.); tačiau pron. balt.-sl. *kas būdingesnė bus buvusi reikšmė interrog. „kas“, o pron. balt.-sl. *ki- reikšmė indef. „kažkas“ (žr. anksčiau), kurios neturėjo pron. balt.-sl. *kas. Iš to galima suprasti, kodėl tie pron. balt.-sl. *kas : *ki virto į pron. balt.-sl. *kas : *kită [t. y. su 207 *-tă, prilipdytu tik prie pron. balt.-sl. *ki (žr. anksčiau), o ne ir prie pron. balt.-sl. *kas] pron. sl. * : *čьto, o šie, pagaliau, – į pron. sl. *kъto (> s. sl. kъto ir kt.): *čьto (> s. sl. čьto ir kt.); čia pron. sl. *, suvoktas kaip segmento pron. sl. *čь- (= *čьto) morfoneminis variantas, irgi prisilipdė sl. *-to (iš pron. sl. *čь-to). Balt. dialektuose iš tų pron. balt.-sl. *kas (masc./fem.) : *kita (neutr.), pastarajai formai išvirtus į gimininį pron. balt. *kita- „kitas“, pagal pron. balt. *tas „tas“ (masc.) : * „t. p.“ (neutr.) ir pan. greta pron. balt. *kas (masc./fem.) atsirado balt. * (neutr.), dėl kurio žr. s. v. kas. Pron. balt.-sl. *kas [nom. (sg.) masc./fem.] ir *ki [nom.-acc. (sg.) neutr.] yra iš pron. (genus act. > masc./fem.) ide. *kos (> s. ind. káḥ ir pan., žr. s. v. kas) resp. (genus pass. > neutr.) ide. *ki [> s. ind. kí-m (su pridėtu -m) su k- vietoj *c-, žr. Mayrhofer KEWA I 209] bei ide. dial. *kid/t [< *ki + *-d/t, plg. Mažiulis BS 84 (išn. 3) ir liter.] > lo. quid, het. ku̯it ir pan. Pron. ide. *kos/*ki(d/t) paradigma kamiengalio atžvilgiu buvo supletyvi, be to, ide. prokalbės dialektuose šio pron. tiesioginių linksnių formos turėjo ir kitokios kamiengalių distribucijos atvejų,, pvz., ide. *kis/*ki(d/t) > het. ku̯iš/ku̯it ir pan. (dėl medžiagos žr., pvz., Pokorny IEW I 646t., Szemerényi Einf. 192 tt).

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Beekes EDG 1487; Derksen EDSIL 84; ESSJ IV 177t.; Kloekhorst EDHIL 488tt.; Matasović EDPC 178t.; Mayrhofer EWA I 347t.; Rosinas BĮSM 268t.; Smoczyński SEJL 292; Vaan EDL 510t.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Unter die Littauiſchen [gehoͤret] [...] Kittans Diewans [sic] turretwey, iſt: Kittus Diewus turrėti.

  Atrodo, kad Ruigys pirmasis konstatavo šių žodžių giminystę su atitinkamais lietuviškais žodžiais (nors, žinoma, tai ir taip akivaizdu visiems).


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.