Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 215–216 psl.

dolu

dolu „galle (Galle) – tulžis“ E 135 nom.-acc. sg. neutr. Bezzenberger BB XXIII 310 mano, kad originale buvęs *golu, o nuoraše tas *g- buvęs pakeistas į d- dėl dumsle (E 134), plg. ir Endzelīns SV 162; bet čia galėjo būti ir šiek tiek kitaip: paties E originalo autorius (vokietis!) galėjo vietoj *golu parašyti dolu iš asociacijos su dumsle pradiniu d-, kartu turėdamas instinktyvų nusistatymą, kad žodis „tulžis“ vokiškai ir prūsiškai skamba kitaip (betgi pr. *golu = *ga-lu ir vok. galle skambėjo iš tikrųjų gana panašiai!), žr. ir Toporov PJ I 360. Pr. *golu = *galu (su *-a- po guturalio), yra matyt tos pačiõs šaknies, kaip ir pr. gel-atynan „geltonas“ (žr. gelatynan), lie. gel-tónas, gel̃-tas „t. p.“, gel-tà „geltonligė“, gel̃-sti, la. dze̹l̂-tãns „geltonas“, dze̹l-ts, sl. (*gil->) *žьl-tъ (> rus. жёл-тый ir kt.), suponuojantieji ide. verb. *ghel- „blizgėti, mirgėti“, iš kurios kilusių žodžių išliko beveik visose indoeuropiečių kalbose: s. v. a. gel-o „geltonas“, n. V. a. gel-b „t. p.“, s. isl. gal-l „tulžis“, s. ind. hár-i- „šviesus, geltonas ir kt.“, av. zair-i- „geltonas“, s. pers. zār-a- „tulžis“, gr. χόλ-ος „t. p.“ (χλ-ωρός „žalias, geltonas“), lo. fel „tulžis“, kimbr. gel-l „geltonas“ ir t. t., taip pat „satəminiai“ balt.-sl. žodžiai – lie. žél-ti „grünend wachsen“ = la. zel̂-t „t. p.“, lie. žãl-ias, žolė̃ = la. zâle, pr. sālin „žolė“ (žr.), lie. dial. žel̃-tas „auksiniai geltonas“, la. zèl-ts „auksas“, pr. seal-tmeno „volungė“ (žr. sealtmeno), s. sl. zel-enъ „žalias“, zla-to „auksas“ (< sl. *zol-to), zlь-čь „tulžis“ (< sl. *zьl-čь) = rus. жёл-чь „t. p.“ ir pan. (Pokorny IEW I 429tt.). Tiesa, kai kas (pvz. Fraenkel LEW 145) minėtais atvejais nori įžiūrėti ne tik ide. *ghel- (> lie. žél-ti ir t. t.), bet ir jo variantą ide. *ghel- (> lie. gel̃-tas ir t. t.); tačiau toks variantas, atsižvelgiant į dabartinį „kentumiškumo-satəmiškumo“ supratimą, neatrodo suponuotinas (Pokorny l. c., Toporov l. c.). Be to, 216 šį ide. *ghel-, t. y. *ghl̥- atspindi ir la. zul̂-(k)ts „tulžis“; lie. tulžìs galbūt yra – tabuistiškai (?) – perdirbtas (pagal tul̃ž-ti „naß, weich werden, anschwellen“) resp. metatezuotas irgi iš lie. *žul-tis = la. zul̂(k)-ts (plg. Niedermann TiŽ II 443t., Fraenkel LEW 1138). Vak. balt. *galu „tulžis“ yra matyt iš „geltonumas, žalsvumas“ – iš substantyvu (nomen abstract. neutr.) virtusios lyties adj. neutr. *galu (nom.-acc. sg.), suponuojančios u-kamienį adj. vak. balt. *galu- „geltonas, gelsvas, žalsvas“, kuris išvestas iš verb. balt. *gel- „būti geltonam, gelsvam, žalsvam ir pan.“ (dėl visa to plg., pvz., s. v. arrien) < ide. *ghel- „blizgėti, mirgėti“ (žr. anksčiau), žr. Mažiulis Blt XIV 96t. Plg. Endzelīns l. c., Fraenkel LEW 1138, 1297, Vasmer ESRJ II 43t., 45, Pokorny l. c., Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Nilsson Coll. Pr. II 124.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.