Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 55–56 psl.

salus

salus „reynflis (Regenbach) – upokšnis (nuo lietaus)“ E 63 nom. sg. masc. = pr. *salus [plg. up. (1314 m.) Ramgesalus (Gerullis ON 138), dėl jo žr. dar s. v. rāms]. Jis gretinamas su lie. sál-ti „palengva tekėti“ [LKŽ XII 86 (s. v. 2 sálti); „tekėti“ Būga RR II 305, Endzelīns SV 241, Fraenkel LEW 761 (s. v. sálti 2.), Pokorny IEW I 899], selė́ti „slinkti, tykoti“ 56 [LKŽ XII 352; „furtim a tergo lente accedere, vel accurrere citissime“ Būga l. c., „citissime accurrere“ Endzelīns l. c., „t. p.“ ir „schleichen“ Fraenkel LEW 774, „schleichen“ Pokorny IEW I 900] ir kt., žr. Būga RR I 333, II 305, ME III 664 (s. v. I sala), Endzelīns l. c., Vanagas 287t. Tačiau visi tie gretinimai apeina čia mums ypač rūpimo pr. *salus darybą – pagrindinį jo etimologijos klausimą.
Manyčiau, kad subst. (masc.) pr. *salus „upokšnis (nuo lietaus)“ [o ne „upė“ (= „didelis ar didesnis nuolatinis vandens srautas“)!] < „nedidelis resp. nenuolatinis vandens srautas“ yra iš adj. pr. *salus „tekantis (palengva), slenkantis“, o šis – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *sel- „slinkti, tekėti (palengva)“ (> lie. sel-ė́-ti „slinkti“); tiesa, adj. pr. *salus „tekantis, slenkantis“ galėtų būti fleksijos vedinys ir iš verb. (intens.) balt. *sal- „slinkti, tekėti“ (> lie. sál-ti „palengva tekėti“), žr. toliau. Dėl visa to plg. subst. pr. *dangus „dangus“ ir *kamus „kamanė“ darybą (žr. s. v. camus); plg. dar apus (žr.).
Verb balt. *sal- „slinkti, tekėti“ (lie. sálti „palengva tekėti“, žr. dar saltan) buvo turbūt ne „perfektinė“ lytis (nors ir šitai nėra visiškai negalima), o verb. intens. lytis balt. *sal- „t. p.“ iš verb. (ne intens.) balt. *sel- „t. p.“ [plg. s. v. v. etbaudinnons (dėl verb. balt. *baud-), camus (dėl verb. balt. *kam-)], kurį kildinu iš verb. ide. *sel- „slinkti, schleichen, kriechen“. Dėl šio ide. archetipo žr. Pokorny (IEW I 900 s. v. 5. sel- „schleichen, kriechen“, čia minimas ir verb. lie. selė́ti „schleichen“), kuris, tiesa, šį archetipą atskiria nuo verb. ide. *sel- „springen“ (Pokorny IEW I 899 s. v. 4. sel- „springen“, būtent čia minimas ir verb. lie. sálti „fließen“). Tačiau atrodo, kad tie du ide. archetipai yra tos pačios kilmė̃s – semantiniai homonimai: verb. ide *sel- „slinkti (schleichen, kriechen)“ *„slinkti (schleichen, kriechen“) su tam tikrais pasišokėjimais“ > *sel- „springen“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Karaliūnas BPIŠ 297t.; Lehmann GED 293t.; Matzenauer BKAS 109t.; Orel HGE 315t.; Rix LIV 528; Smoczyński SEJL 529; Vaan EDL 572.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.