Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 313–314 psl.

curpelis

curpelis = (parašyta) turpelis „leiste (Leisten) – kurpalis“ E 509 subst. nom. sg. masc. = pr. *kurpelīs. Čia E raidės t- (turpelis) taisymas į c- (curpelis), galima sakyti, nėra net ir taisymas (žr., pvz., s. v. batto). Manyti, kad pr. *kurpelīs „kurpalis“ esąs iš „kurpelė (maža kurpė), башмачок“ – diminutyvinio sufikso *-el- vedinys iš pr. *kurpē „kurpė“ (Toporov PJ IV 333), 314 negãlima: iš pr. *kurpē „kurpė“ (fem.!) būtų diminutyvas ne pr. *kurpelīs = (E) curpelis (masc.!), o pr. *kurpelē = (E) *curpele (fem.!), plg. lie. (subst. fem. diminut. fem.) duobė̃ duob-ẽlė (ne *duobelis!), varlė̃ varl-ẽlė (ne *varlelis!), rankà rank-ẽlė (ne *rankelis!), avìs (fem.!) av-ẽlė (ne *avelis!) ir t. t.; tačiau plg. lie. (subst. masc. diminut. masc.) bérnas bern-ẽlis (ne *bernelė!), kálnas kaln-ẽlis (ne *kalnelė!), laũkas lauk-ẽlis (ne *laukelė!) ir t. t.
Galima būtų spėti, kad pr. *kurpelīs „kurpalis“ (masc.!) yra iš „trinkẽlė (kaladėlė)“ [plg., pvz., rus. (сапожная) колодка „kurpalis“ < „trinkẽlė“] < *„nestoro medžio nuopjova“– diminutyvinio sufikso *-el- (žr. s. v. patowelis) vedinys iš subst. (masc.!) pr. *kurpīs „trinka (kaladė)“ < *„medžio nuopjova“ < *„nuoraiža, nuopjova“ (dėl jo žr. curpis). Tačiau tokiam pr. *kurpelīs „kurpalis“ darybos modeliui vargu ar pritaria šio pr. žodžio giminaičiai lie. kurpãlis „t. p.“ ir sl. (dial.) *kъrpelь (žr. toliau). Juk lie. kurpãlis dėl sufikso -al- (ne -el-!) galėtų būti diminutyvinės kilmė̃s tik žemaičiams, o ne kitiems lietuviams, nors lie. kurpãlis (ir kùrpalis LKŽ VI 965 s. v. 1 kurpãlis) matyt kilo iš *kurpelīs „t. p.“ (= pr. *kurpelīs „t. p.“), kurio segmentas (sufiksas *-el- bei fleksija) *-elīs dėl santykio *-elīs : *-alīs (plg., pvz., lie. smir̃d-elis „smirdalius“ : smird-ãlis „t. p.“ – Skardžius ŽD 176 resp. 174) čia bus išvirtęs į -alīs > -alis.
Subst. balt. dial. (pr.-lie.) *kurpelīs „kurpalis“ (nom. sg. masc.) = *kurpelja- „t. p.“ yra iš (subst.) *„nestoro medžio nuopjova“ < *„tai, kas atpjáuta, atrė́žta“ – sufikso *-elja- vedinys greičiausiai iš verb. balt.-sl. *kurp- „(at)rėžti, (at)pjauti“ (dėl jo žr. s. v. kurpe) sl. (subst.) *kurp-elja- „tai, kas atpjáuta, atrė́žta“ > *„nestoro medžio nuopjova“ > *kъrp-elь „t. p.“ > (pvz.) bulg. кърпел „trinkelė; gabalas, kamuolys“ ir pan. (dėl medžiagos žr. ESSJ XIII 238t.). Dėl to subst. balt.-sl. dial. *kurp-elja- darybos plg., pvz., subst. ryt. balt. dial. *pūt-elja- „tai, kas pūsta (pasipūtę)“ [> lie. pū́t-elis „tam tikras valgis“ (Būga RR III 262, LKŽ X 1122) = la. pũt-elis „t. p.“ (ME III 453)] – sufikso *-elja- vedinį iš verb. balt. *pū̆t- „(pasi)pūsti“ [Fraenkel LEW 680 (s. v. pùtelis 3.), 681 (s. v. putrà 2).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.