Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 322–323 psl.

galwo

galwo „vorvuͤs (Kopfstück am Schuh) – bato galva“ E 504 = glawo [vietoj *galwo, žr. Trautmann AS XXIII] „houpt (Haupt) – galva“ E 68 nom. sg. fem. = pr. (E) *galvɔ̄ „galva; bato galva“ = pr. semb. *galvɔ̄ „galva“ > *galvū „t. p.“ > *galū „t. p.“ (plg. de Saussure MSL VII 83, Endzelīns SV 62; kitaip – Schmalstieg OP 13, plg. Toporov PJ II 147t.) = gallū „heupt (Haupt) – galva“ III 10322 [6513], gallu „t. p.“ III 10323 [6514]. Tą patį pr. *galvɔ̄ „galva“ perteikia ir galbo „hauptt (Haupt) – galva“ GrA 45, „caput – t. p.“ GrF 45, be to, – gaulko „heupt (Haupt) – t. p.“ GrG 20, suponuojant, kad čia -ko anticipaciškai iš rancko (GrG 21) ir -ul--lu- (Hermann NWAG 1949, Nr. 6, p. 164, 152, žr. ir Toporov l. c.); bet šis (GrG 20) gaulko galėtų būti ir pr. *galv(i)kɔ̄ < *galvikɔ̄ „galva“ < *„galvelė“ (diminut.), plg. s. v. geytko. Žr. dar galwasdellīks, pergalwis.
Pr. < vak. balt. *gálvɔ̄, t. y. *gálvā = ryt. balt. *gálvā́ (> lie. galvà, la. gal̂va) = sl. *gal̃vā (> s. sl. glava ir kt.) su šaknies cirkumfleksu iš akūto (metatonija); vak. balt. gálvā (t. y. akūtinę šaknį) rodo ir tai, kad yra E galwo, o ne *golwo ar *goalwo (dėl to žr. Mažiulis BS 13).
Balt.-sl. *galvā „galva“ gali būti formanto * išplėstas subst. neutr. (nom.-acc. sg.) *galu „išsikišimas“ (dėl šitokio * plg., pvz., balt.-sl. *źeim-ā, žr. s. v. v. semo, dagis) adj. neutr. (nom.-acc. sg.) *galu „išsikišęs“ adj. *galu- „t. p.“ (plg. s. v. v. arrien, garian) < *„aštriai duriantis“ < *„geliantis, duriantis“, o šis – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *gel- „gelti, durti“ < ide. *gel- „t. p.“ (žr. s. v. gallan). Balt.-sl. *galvā „galva“ *galu (žr. anksčiau) plg. su arm. glowx „galva“ (ide. dial. *gō̆lu-. Plg. Karaliūnas Blt VI 47t., Toporov PJ II 148–151; dėl kitokių balt.-sl. *galvā etimologijų žr. Fraenkel LEW 133t., ESSJ VI 221t., Toporovo l. c. nurodytą literatūrą.
Greta minėto adj. (u-kamienio) balt.-sl. *galu- „išsikišęs“ galėjo būti ir adj. (o-kamienis) balt.-sl. *gala- „t. p.“ (plg. subst. balt. *gala-, žr. gallan). Iš čia, t. y. iš (balt.-)sl. *gala- „išsikišęs, išlindęs“ 323 galėtų būti adj. sl. *gala- „apnuogintas, plikas“ > *golъ „t. p.“ (> s. sl. golъ „t. p.“ ir kt.). Dėl *„išsikišęs, išlindęs“ > „apnuogintas, plikas“ plg., pvz., lie. pasakymą: net pečiaĩ ir nùgara išsikìšę (išliñdę)tu gi beveĩk núogas (plìkas) „net pečiai ir nugara [pro labai suplyšusius marškinius] išsikišę (išlindę) – tu gi beveik nuogas (plikas)“ Ds; plg. dar reikšmių „apnuogintas, plikas“ ir „išsikišęs“ sambūvį žodžiuose ukr. голий „apnuogintas, plikas“ ir (dial.) гола „kalno viršūnė (išsikišimas)“ (dėl šio žodžio žr. ESSJ VII 14). Tačiau gal patikimesnė yra kitokia sl. *golъ „apnuogintas, plikas“ etimologija, žr. s. v. golimban.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 176; Matzenauer BKAS 44t.; Smoczyński SEJL 154t.; Steinbergs LgB V–VI 26.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Galbo Littauiſch. Gálwa Deutſch. das Haupt.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.