Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 387–389 psl.

golimban

golimban „blow (blau) – melsvas, žydras“ E 462 = pr. *galimban adj. nom.-acc. sg. neutr., čia pavartotas kaip adv. „melsvai, žydrai“ (plg. s. v. gelatynan). Turime adj. pr. *galimba- „melsvas, žydras“ (t. y. „šviesiai mėlynas“, dėl pr. žodžio „tamsiai mėlynas“ žr. s. v. melne) < *„melsvas (balsvai)“ < *„melsvai (balsvai) blizgantis“ (dėl reikšmės žr. dar toliau), kuris, man rodos, yra sufikso (adjektyvinio) balt.-sl. dial. *-mb- (< *-n- + *-b-, žr. toliau) vedinys iš vak. balt. subst. (i-kamienio) *gali- „tai, kas melsvai (balsvai) blizgantis“ (t. y. subst. *gali- + *-mb- > adj. *galimba-) balt.-sl. (dial.) adj. *gala- „blizgantis (melsvai ir pan.)“ (plg., pvz., pr. adj. *auktima- subst. *aukti- „tai, kas aukšta, aukštumas“ adj. *aukta- „aukštas“ žr. aucktimmien) verb. balt.-sl *gel- „blizgėti“ (žr. s. v. v. gelatynan, dolu). Iš to adj. balt.-sl. *gala- „blizgantis“ galėjo atsirasti ir adj. sl. *golъ „apnuogintas, plikas“ (> s. sl. golъ „t. p.“), plg. ESSJ VII 15; žr. dar s. v. galwo.
388 Vak. balt. (adj.) *galimba- „melsvas, žydras“ < *„melsvas (balsvai)“ laikytinas giminaičiu su adj. sl. *galumba- (ar *galamba-) „t. p.“ [> adj. sl. *golǫbъ „žydras (голубой) ir kt.“], kuris – matyt sufikso (adj.) balt.-sl. (dial.) *-mb- vedinys iš subst. (u-kamienio, neutr.) balt.-sl. dial. *galu- „tai, kas melsvai (ir pan.) blizgantis“ (t. y. sl. subst. *galu- + *-mb- > adj. *galumba-) adj. (neutr.) *galu- „blizgantis (melsvai ir pan.)“ [u-kamienis (žr. dar s. v. dolu), greta o-kamienio adj. balt.-sl. dial. *gala- „t. p.“, žr. anksčiau] verb. balt.-sl. *gel- (žr. anksčiau), plg. ryt. balt. adj. *kartuma- „kartuminis, kartus“ – sufikso *-m- vedinį iš subst. (neutr.) *kartu- „tai, kas kartu, kartumas“ (t. y. subst. *kartu- + *-m- > adj. *kartuma-) adj. (neutr.) *kartu- „kartus“ (žr. s. v. aucktimmien).
sl. adj. *galumba- „melsvas (balsvai)“ bus atsiradęs sl. subst. *galumbi̯a- (*galumba-) „balandis“ (> *golǫbь/*golǫbъ „t. p.“), plg. ryt. balt. (subst.) *balandīs „t. p.“ adj. *balanda- „balsvas“ (iš jo ir lie.-la. subst. *balandā „balanda, Gartenmelde“), kuris – matyt sufikso *-(a)nd- vedinys ir subst. (neutr.) *bala- „tai, kas blizgantis“ (t. y. subst. *bala- + *-nd- > adj. *balanda-) adj. (neutr.) *bala- „blizgantis“ (> lie. dial. bãlas, „baltas“) verb. balt. *bā̆-/*bē- „blizgėti, švitėti“ (žr. s. v. bītas). Iš to, kad yra sl. subst. *galumbi̯a- (*galumba-) „balandis sl. adj. *galumba- su sl. *-mb- (adj.) = vak. balt. = *-mb- (adj.) = adj. *gali-mb-a-ir turime ryt. balt. subst. *balandīsbalandis adj. *balanda- su balt. *-(a)nd-, žinant, kad balandis (laukinis) yra ne ištisai mėlynas ar ištisai baltas, o melsvai balsvas (resp. balsvai melsvas), – iš visa to galima daryti išvadą: a) adjektyvai sl. *galumba-/vak. balt. *galimba- resp. ryt. balt. *balanda- bus reiškę ne *„mėlynas“ resp. *„baltas“ ir pan., o *„melsvas (balsvai)“ resp. *„balsvas (melsvai)“, b) šių adjektyvų sufiksai (sudurtiniai) *-mb- resp. ryt. balt. *-(a)nd- čia (spalvų pavadinimuose!) savo darybine reikšme buvo matyt panašūs į (sudurtinius) sufiksus (spalvų pavadinimuose) lie. -sv- (pvz. bal̃-sv-as „apybaltis“ = „turintis ir nebaltõs spalvos“ báltas), -zgan- (pvz. bal̃-zgan-as „balsvas“ báltas), la. -gan- (pvz. mel̃n-gan-s „juosvas“ mel̃ns „juodas“) ir pan. Tie adjektyviniai 389 sl.-vak. balt. *-mb- resp. ryt. balt. *-(a)nd-, suvoktì kaip sl. *-umb-/vak. balt. *-imb- resp. ryt. balt. *-and- (= balt.-sl. *-and- : *-end- : *ind-, žr. dar s. v. v. Galindo, gile), greičiausiai turi tą patį *-n-, išplėstą formantų *-b- resp. *-d-.
Dėl pr. golimban etimologijos plg. Endzelīns SV 179, Toporov PJ II 273–275 ir liter. Dėl sl. *golǫbь/*golǫbъ plg. ESSJ VI 216t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 175; Holzer Entl. 161t.; Ivanov FsSchmalstieg 96t.; Matzenauer BKAS 51; Nepokupnyj BSI XVII 104tt.; Smoczyński DL 14t.; Vaan EDL 126t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.