Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 96–98 psl.

maiggun

maiggun „schlaf (Schlaf) – miegą“ III 10112 [6320] (= miega „miegą“ VE 4817) acc. sg. (matyt fem., žr. toliau) = pr. *maigun vietoj (ir greta) senesnės formos (acc. sg.) pr. *maigan, kuri, man rodos, yra ā-kamienė (fem.) pr. *maigan, suponuojanti subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *maigū „miegas“ < pr. *maigā „t. p.“ (žr. ir Trautmann AS 226, 373, Bammesberger Abstr. 40). Tą dalyką, kaip pr. kat-mų šnektose atsirado ā-kamienė acc. sg. (fem.) fleksija pr. *-un (šiuo atveju – ā-kamienė forma pr. *maig-un) vietoj (ir greta) senesnės pr. *-an, nesunku pagrįsti remiantis labai patikimais argumentais (žr. s. v. v. dīnckun, crixtianiskun, pattiniskun ir kt.), žr. dar Trautmann AS 226, Endzelīns SV 63, plg. Berneker PS 182. Dėl šio pr. žodžio giminaičių lie. miẽgas „Schlaf“ bei la. mìegs „t. p.“ (o-kamienių!) manyti, kad ir pr. (III) maiggun suponuojąs o-kamienį (nom. sg. masc.) pr. *maigs „miegas“ (Schmalstieg OP 58, Schmalstieg PS 177), yra mažiau pàtikima: argumentų, 97 kurie patikimai suponuotų o-kamienę fleksiją (acc. sg. masc.) pr. (kat-mų) *-un, neturime [išimtis – pr. (III 1172) malnijkikun (o-kamienio acc. sg. masc.) fleksija -un yra matyt klaida, žr. s. v. malnijkix]. Reikia pasakyti, kad pr. (III 10112) maiggun kamiengalio rekonstrukcijos problema (ā- ar o-kamienis) baltistų dažniausiai iš viso neliečiama (žr., pvz., Endzelīns SV 206, Trautmann BSW 174, Fraenkel LEW 447, Stang Vergl. Gr. 55, Kazlauskas Blt IV 126), o pasitenkinama konstatavimu, kad šis pr. žodis giminiuojasi su (o-kamieniais) lie. miẽgas bei la. mìegs, ir dėl šios giminystės tarsi daroma išvada (implicite!), kad pr. (III) maiggun (acc. sg.) irgi esąs o-kamienis.
Subst. pr. *maigā „miegas“ yra iš subst. vak. balt. *maigā „t. p.“ < *„užmigimas“ < *„užsimerkimas“ < *„mirksėjimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *meig- (*mig-) „mirksėti“ (dėl jo žr. s. v. ismigē); plg., pvz., subst. balt.-sl. *dangā „lenkimas“ verb. balt.-sl. *deng- (*ding-) „lenkti“ (žr. s. v. dongo), plg. net gr. τομή „pjovimas“ ir pan. darybą (žr. Skardžius ŽD 45 ir liter.). Tačiau tas subst. vak. balt. *maigā „mirksėjimas“ gali būti ir šiek tiek kitokios kilmė̃s – fleksijos vedinys iš [verb. (ne intens.) balt.-sl. *meig- „mirksėti“] verb. (intens.) balt. (dial.) *maig- „(intensyviai) mirksėti“ (dėl tokio verb. intens. plg., pvz., s. v. v. gasto, granstis), iš kurio [*„(intensyviai) mirksėti“ > „užmigti, miegoti“] galėjo atsirasti sufikso -ūn- vedinys subst. lie. dial. maig-ū̃-nas „miegamasis suolas“, jeigu jis nėra vedinys tiesiog (su šaknies balsio apofonija) iš verb. *meig- „miegoti, (už)migti“ (sic Būga RR II 333).
verb. balt.-sl. *meig- „mirksėti“ turime fleksijos vedinį subst. (o-kamienį, turbūt masc.) balt.-sl. dial. *meigas „mirksėjimas“ (nom. sg.) > sl. *meigăs „t. p.“ (> rus. миг „akimirka“ ir kt.) bei ryt. balt. *meigas (*„mirksėjimas“ > *„užsimerkimas“ > *„užmigimas“ >) „miegas“ (> lie. miẽgas „t. p.“ = la. mìegs). Dėl darybos plg., pvz., subst. lie. dial. piẽšas „išpiešimas, ištepimas“ (LKŽ IX 928; vedinys iš verb. lie. piẽšti), kurio darybinis santykis su subst. lie. dial. paišà (*„išpiešimas, ištepimas“ >) „suodžiai, piešos“ (LKŽ IX 124 s. v. 1 paišà; vedinys iš verb. lie. piẽšti ar 98 paišýti) tipologiškai panašus į santykį tarp minėtų subst. ryt. balt. (bei sl.) *meigas ir subst. vak. balt. *maigā.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 316t.; ESSJ XIX 30t.; Matzenauer BKAS 99; Mayrhofer EWA II 374.;


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.