Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 202–203 psl.

-din

-din „jį“(pron. encl. anaphor.) I 134 [719], II 134 [1321], „jn (ihn) – jį“ III 8918 [5710], 9314 [5915], prēidin „zu ihm – prie jo“ III 11515 [7126], pērdin „jn (t. y. für ihn) – per jį“ III 1254 [7715] acc. sg. masc.; acc. sg. fem. -din „sie–ją“ III 10117 [6324], dien „t. p.“ III 10120 [6326]; acc. pl. (masc.) dins „sie – juos“ I 1112 [715], III 898 [572], -dins „t. p.“ III 1137 [6934], III 1138 [6935], prēidins „zu jnen (zu ihnen) – prie jų“ III 10526 [677], nodins III 1137–8 [6934], -diens „sie – juos“ II 1114 [1314]. Yra iš vok. man „tai“ verčiamas pr. -di (dei 1×): turedi „sol man (soll man) – tùri tai“ III 6515 [4322], turridi „t. p.“ III 6517 [4323], wīrsti „man wird“ (< *wīrst + di) III 10119 [6326]; kāidi „das man (daß man) – kad tai“ III 659 [4317], III 6510 [4318], kāidi „man (t. y. daß man) – t. p.“ III 11514 [7126], kai dei „das man (daß man) – t. p.“ 9112 [5727].
Šio i-kamienio enklitiko formos -dien = *-den (acc. sg.) ir -diens = *-dens (acc. pl.) yra inovacinės – atsirado dėl to ir tuomet, kai i-kamieniams subst./adj. atsirado inovacinės *-en (acc. sg.) resp. *-ens (acc. pl.). Dėl pr. -di ir dei – tiek dėl formos statuso, tiek ir dėl kilmės yra keletas nuomonių (žr., pvz., Trautmann AS 266, Endzelīns SV 82 ir liter., Stang Vergl. Gr. 234, Schmalstieg OP 140, Toporov PJ I 342tt. ir liter.), tačiau nė viena iš jų nėra pagrįsta ir, būtent, – štai dėl ko. Niekas neatkreipė tinkamo dėmesio 203 į tokius akivaizdžius dalykus: a) pr. dei (III 9112) yra verstas iš vok. man (o ne, pvz., iš vok. sie!) ir egzistuoja junginyje kai dei „das man (daß man)“, visiškai panašiame (!) į minėtą kāidi, b) šiame kāidi enklitikas -di buvo nekirčiuotas, o kai dei turėjo kirčiuotą dei (jis dėl to ir parašytas atskirai). Iš čia nebesunku daryti išvadą: ir pr. -di „(vok.) man“, ir pr. dei „t. p.“ suponuoja senesnį pr. (encl.) * „t. p.“ (žr. dar dīgi, be to, s. v. delli) < vak. balt. (encl.) nom.-acc. pl. neutr. * (= av. acc. pl. neutr.), kuris išstūmė vak. balt. (encl.) nom.-acc. sg. neutr. * (plg. av. dit̰ acc. sg. neutr.) bei gavo reikšmę „(vok.) man“ tuomet, kai nyko trumpieji žodžio galo balsiai. Beje, pr. -di kildinti iš *-dī (o ne – kaip įprasta galvoti – iš *-dĭ) reikėtų jau vien dėl to, kad pr. -di (encl.!) nė vienu atveju nėra parašytas *-d (ar *-t).
Taigi vakarų baltams galima rekonstruoti tokią šio i-kamienio enklitiko „jis“ paradigmą: nom. sg. masc. fem. *dis, nom.-acc. sg. neutr. *di (plg. av. dit̰ acc. sg. neutr.), acc. sg. masc. fem. *din (= av., s. pers. dim acc. sg. masc. fem.), nom. pl. masc. fem. *dīs (= av. dī̆š acc. pl. masc. fem.), nom.-acc. pl. neutr. * (= av. acc. pl. neutr.), acc. pl. masc. fem. *dins [galbūt iš senesnės *dīs (= av. dī̆š, žr. anksčiau), dėl fleksijos *-īs pr. -ins žr. Mažiulis BS 297tt.], nom.-acc. du. masc. fem. * (ir neutr., žr. l. c.). Ši baltų ir iranėnų kalbų medžiaga rodo egzistavus enklitiką ide. dial. *di- „jis, ji“ ide. (encl.) *di (vienafoneminė šaknis *d- ir kamiengalis *-i), greta kurio buvo (tos pačiõs šaknies, bet kitokio kamiengalio – tematinio) ide. (encl.) *de/o (plg., pvz., ide. *ki- „kas“ ir *ke/o- „t. p.“) ags. „zu“, lo. , gr. -δε ir t. t., žr. resp. plg. Pokorny IEW I 181tt., Benveniste StB III 121tt., Toporov l. c. ir liter. Iš to ide. (encl.) *de/o = *de ide. dial. (encl.) *de- galėjo atsirasti vak. balt. *de- + *-li > *deli, žr. s. v. delli.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Euler LgB I 127tt. ; Lehmann GED 207t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.