Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 244–246 psl.

corto

corto „hayn (Einfriedung, Gehege) – užtvara (užtverta vieta), užtvaras (užtveriamoji priemonė)“ E 698 subst. nom. sg. fem. = pr. *kurtɔ̄, t. y. *kurtā (žr. Trautmann AS 361 ir liter., plg. Endzelīns SV 196, Toporov PJ IV 131–134 ir liter.). Mėginimams šio pr. corto raidę -o- skaityti dar ir kitaip – pr. *-a- (Endzelīns l. c., Toporov l. c. ir liter.), man rodos, gana aiškiai nepritaria dk. lytys Curtmedian ir Curtoyen (žr. toliau). Dėl vok. (E 698) hayn „užtvara, užtvaras“ plg. v. v. a. hain (hagen) „…Einfriedung um einen Platz; … umhegte Ort“ (Lex 79); dėl panašios vok. Hagen (= vok. hayn E 698) reikšmė̃s žr. ypač Frischbier PW I 265–266 (s. v. Hagen). Žodis E 698 (tarp E 697 „zuikių kilpos“ ir E 699 „medžioklė“) yra žvėrių medžioklės terminų grupėje (E 696E 705), todėl jis šiuo atveju (t. y. kaip žvėrių medžioklės terminas) buvo matyt „tam tikra užtvara, užtvaras žvėrims medžioti“; tos (medžioklinės) užtvaros, užtvarai buvo daroma paprastai ne apie šiaip miškus, o apie jaunus miškelius (giraites), žr. Toporov PJ IV 131 [čia, tiesa, žodžiui E 698 suteikiama pagrindinė reikšmė ne „užtvara, užtvaras“, o „роща (miškelis)“].
Subst. pr. *kurtā „užtvara (užtverta vieta), užtvaras (užtveriamoji priemonė)“ yra greičiausiai iš pr. *„užtvaras (užtveriamoji priemonė)“ < *„tai, kas užpinta (užsukta) šakomis, virbais ir pan.< (subst. pr.) *„tai, kas (už-, su-)sùkta, leñkta“, kuris – matyt iš o/ā-kamienio adj. vak. balt. (fem.) *kurtā „užtvertas (turintis užtvarą), užsuktas“ (dėl adj. fem. subst. fem. žr., pvz., s. v. gasto) < *„(už-, su-)suktas, lenktas“, šis vak. balt. adjektyvas laikytinas fleksijos vediniu iš lyties verb. balt.-sl. dial *(s)kurt- „sukti, lenkti“ [plg., pvz., ryt. balt. subst. *skilā 245 „tai, kas atskelta“ (> lie. skilà „t. p.“ = la. šķila „t. p.“) adj. *skilā „(at)skeltas“ (fem.) verb. *skil-/*skel- „skilti, skelti“], kuri kartu su lytimis verb. balt.-sl. dial. *(s)kirt- „t. p.“ (dėl balt.-sl. *-ur-/*-ir- < ide. *-r̥- plg., pvz., s. v. v. gurcle, guntwei) bei verb. balt.-sl. *(s)kert- „t. p.“ suponuoja verb. ide. *(s)kert-/* (s)kr̥t- „t. p.“ (žr. s. v. kirscha). Pastarasis (žr. dar Pokorny IEW I 584t. s. v. kert- „drehen“), man rodos, yra determinatyvo *-(e)t- išplėstas verb. ide. *(s)ker-/*(s)kr̥- „t. p.“ (žr. s. v. v. kraclan, creslan, kirscha).
Del minėtos lyties verb. balt.-sl. dial. *(s)kurt- „sukti, lenkti“ reikia pridurti, kad ji [arba/ir jos vedinys subst. sl. *kurtā (= subst. pr. *kurtā, žr. anksčiau) ar pan.] gali slypėti ir žodyje (verb.) sl. *kъrt-ati/*kъrt-ěti/*kъrt-iti > lenk. dial. kartać „prikalbin(ė)ti“ (< *„pasukti, palenkti ką prie ko“), bulg. къртя „laužti; geisti“ [< *„išsukti (išveržti), išlenkti (išimti) ką iš ko; suktis, lenktis prie ko“], ukr. картати „priekaištauti“ [< *„возражать“ < *„(pa)sukti, (pa)lenkti kalbą (kalbėjimą) kita linkme“] ir kt. [dėl medžiagos (kitaip etimologizuojamos) žr., pvz., ESSJ XIII 241t.]. Rus. na корточках „tūpčiomis, pritupiant“ yra matyt iš *„pasisukant žemyn, pasilenkiant“ ir darybiškai suponuoja turbūt subst. sl. dial. *kurtā „tai, kas (pà)sukta, (pà)lenkta“, atsiradusį panašiai kaip ir subst. pr. *kurtā (žr. anksčiau).
Tam subst. pr. *kurtā iš reikšmės „užtvaras (užtveriamoji priemonė)“ bus atsiradusi ne tik reikšmė „užtvara (užtverta vieta)“ (žr. anksčiau), bet ir „priemonė durų ir pan. angai užtverti (uždengti), uždaryti; durys ir pan.“ (taip rodo subst. pr. *pakurtā „slenkstis“ < *„tai, kas yra po durimis ir pan.“, žr. pocorto). Dėl pr. (subst.) *kurtā „…durys ir pan.“ (žr. anksčiau) plg. ypač germaniškąjį jo giminaitį – go. (subst., nom. sg.) haurdsdurys“ (= s. isl. hurð „Hürde, Türflügel“ ir kt., žr. Vries AEW 267t., Kluge EWDS 322 s. v. Hürde) germ. (ide.) *kr̥tis „užtveriamoji (užtvėrimo, užsukimo) priemonė“ (i-kamienis), kuris yra fleksijos vedinys iš verb. germ. (ide.) *kr̥t-/*kert- „užtverti, užsukti“ < ide. *(s)kert- „sukti, lenkti“ (žr. anksčiau), – fleksijos vedinys, panašus, pvz., į lie. (subst.) grindìs „Dielenbrett“ (i-kamienis) 246 verb. *grind- „grįsti (dielen, pflastern)“; plg. darybinį santykį – subst. lie. grindìs „grindžiamoji (grindimo) priemonė (Dielenbrett)“ (i-kamienis!): grindà (la. grìda) „t. p.“ [man rodos, iš o/ā-kamienio adj. (fem.) *grindā, plg. pr. subst. *kurtā adj., žr. anksčiau] = subst. germ. ide.) *kr̥tis „užtveriamoji (užtvėrimo, užsukimo) priemonė“ (i-kamienis!): pr. (subst.) *kurtā „t. p.“
Grįžtant prie šio straipsnio pradžios galima pasakyti: tai, kad pr. (E 698) corto reikia skaityti pr. *kurtā (t. y. *kurtɔ̄) – būtent su pr. *-u- (o ne su pr. *-a-), rodo šie vak. baltų kalbų duomenys. Dk. (vv.) Curtmedian (1326 m., Gerullis ON 77) = pr. *Kurtmedʹan (aiškiai su pr. *-u-!) < *Kurtmedjan – kompozitas su iškritusiu jungiamuoju balsiu, kildintinas a) iš pr. *Kurt-a-medjan „užtvertas (užtvarą turintis) miškas“ = adj. *kurta- „užtvertas (užtvarą turintis)“ (žr. anksčiau) + *medjan „miškas“ (žr. median) arba b) iš pr. *Kurt-ɔ̄-medjan, t. y. *Kurt-ā-medjan „užtvaros miškas“ = subst. *kurtā „užtvara“ (žr. anksčiau) + *medjan „miškas“. Pirmasis atvejis yra patikimesnis už antrąjį: jungiamajam balsiui (trumpajam!) lytyje pr. *Kurt-a-medjan bus buvę lengviau iškristi nei jungiamajam balsiui (ilgajam!) lytyje pr. *Kurt-ɔ̄-medjan, kitaip sakant, iš pastarosios turbūt lauktume ne dk. Curtmedian, o dk. *Curtomedian. Plg. dar (apud Gerullis ON 77) dk. ež. („Kort-See bei Allenstein“) Curtoyen (1352 m.), Curtoge/Curtoy (1353 m.), Curtoyge (1378 m.) = pr. *Kurtɔ̄jan [turbūt neutr. (nom.-acc. sg.) – pagal pr. *azaran „ežeras“], t. y. *Kurtājan, kurį kildinu iš o/ā-kamienio adj. vak. balt. *kurtāja- „turintis suktumo, lenktumo“, jį laikydamas sufikso *-āja- vediniu iš subst. vak. balt. *kurtā „suktumas, lenktumas (tai, kas sukta, lenkta)“ [plg., pvz., la. adj. miglājs „miglotas (turintis miglos)“ subst. migla „migla“, žr. Skardžius ŽD 86] adj. (o/ā-kamieno) vak. balt. (fem.) *kurtā „suktas, lenktas“ (dėl jo žr. anksčiau). Be to, plg. lie. (žem.) up. Kùrtuvà < kurš. (up.) *Kurtuvā, kuris, galų gale, suponuoja u-kamienį adj. vak. balt. *kurtu- „suktas, lenktas“, egzistavusį greta o/ā-kamienio adj. vak. balt. *kurta- „t. p.“ (žr. anksčiau), – apie tokį suponavimą žr. (resp. plg.) s. v. *Jat(u)vā.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 808; Lehmann GED 179; Matasović EDPC 216, 225t.; Matzenauer BKAS 68; Orel HGE 194; Vaan EDL 141.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.