Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 10 psl.

labbatīngins

labbatīngins „hoffertigen (hoffärtigen) – išdidžius“ III 974 [6115] (= puikiemusiems „puikiesiems“ VE 423) adj. acc. pl. masc. = pr. *labatīngins „t. p.“, kuri suponuoja adj. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *labatīngs (su *-s < *-as) „išdidus“ [dėl o-kamienių fleksijų acc. sg. pr. (III) *-an/acc. pl. *-ans perdirbimo į pr. (III) *-in resp. *-ins žr., pvz., s. v. v. klausīwings, caulan] arba adj. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. labatīngis (< *s) „t. p.“ (žr., pvz., s. v. niseilewingis).
Adj. (nom. sg. masc.) pr. (III) *labatīngs (ar *labatīngis) „hoffärtig – išdidus“ yra sufikso (adj.) *-īng- vedinys iš subst. pr. *labatā „Hoffart – išdidumas“ (Trautmann AS 366, Endzelīns SV 200, Schmalstieg OP 92, Toporov PJ IV 399) < *„turtingumas“ < adj. [(o-)ā-kamienis] pr. *labatā „turtingas“ (fem.), o šis – sufikso *-at- vedinys iš subst. (neutr.) *laba- „… turtas“ (žr. labban), plg., pvz., pr. giwato (žr.) darybą. Šio subst. pr. *labatā darybą kitaip suvokia Trautmann l. c., Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.