Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 123–125 psl.

melne

melne „blo (blauer Fleck) – mėlynė (nuo sumušimo)“ E 161 nom. sg. fem. (subst.) = pr. *mēlinē (kirčiuotas skiemuo – *mē-; žr. toliau). Čia jo reikšmę „mėlynė nuo sumušimo“ rodo ne tik pats kontekstas [žodis E 161 yra greta žodžio E 162 „gumbas (nuo sumušimo)“, žr. gunsix], bet ir vok. (E 161) blo „t. p.“ = v. v. ž. blâ „blauer Fleck als Folge eines heftigen Schlages“ (Trautmann AS 377); plg. dar, pvz., (subst.) lie. mė́lynė „t. p.“
Manyti, kad pr. (E 161) melne esąs iš pr. *mēlīnē – būtent su ilguoju (ne trumpuoju!) pr. *-ī- (taip suponuoja Trautmann l. c., plg. Endzelīns SV 209), negalima: spėjant pr. (E) melne kilmę iš *mēlīnē (su ilguoju pr. *-ī-), išeitų, kad šis šakninio kirčiavimo žodis (plg. jo giminaitį, pvz., adj. la. mel̃ns, žr. toliau) turėjo nekirčiuotą pr. *-ī- (ilgąjį!), tačiau toks pr. *-ī- (nekirčiuotas!) E šnektoje (ne pr. kat-mų šnektose!) nebūtų galėjęs sutrumpėti (žr. PKP II 251) resp. išnykti; vadinasi, pr. (E 161) melne negali suponuoti pr. *mēlīnē (su ilguoju pr. *-ī-!).
Pr. (E 161) melne „mėlynė (nuo sumušimo)“ = „(tamsi) mėlynė“ skaitytinas pr. *mʹēlʹnʹē (visi jo priebalsiai – palatalizuoti!), tiksliau, – pr. mʹēlʹinʹē [kirčiuotas skiemuo – pr. *mʹē-, plg. pr. (III) mīlinan (žr.)], t. y. (nežymint jo priebalsių palatalizacijos) pr. *mēlinē „(tamsi) mėlynė“ [su trumpuoju (nekirčiuotu) *-ĭ-!] < (subst.) pr. *mēlin-ē „(tamsi) mėlynuma (mėlynumas) = subst. lie.-la. *mēlinē „t. p.“, kurį su perdirbtu jo sufiksu *-in-la. -en- bei lie. dial. (žem.) -en- ir į lie. -yn-, žr. toliau] suponuoja subst. la. mẽlene „ein dunkelblaues Tuch“ (ME II 614 s. v. I mẽlene) bei lie. dial. (žem.) mė́lenė „mėlynė (uoga)“ ir lie. mėlỹnė „t. p.“ resp. mė́lynė „mėlyna dėmė“ (LKŽ VII 1031 s. v. 1 mė́lynė).
124 Subst. (fem.) pr.-lie.-la. *mēlinē „(tamsi) mėlynuma (mėlynumas)“ – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio, fem.) balt. *mēlinā- (*mēlină-) „(tamsiai) mėlynas“, plg., pvz., subst. (deadjektyvinį) lie. plìk-ė „(galvos) plikuma (plikumas)“ adj. (fem.) plikā- (plika-) „plikas (kahl)“. Iš to adj. lyties (fem.) balt. *mēlinā- „(tamsiai) mėlyna“ turime subst. (fem.) pr. (dial.) *mēlinā „(tamsi) mėlynuma (mėlynumas)“ (žr. s. v. mīlinan), plg., pvz., adj. (fem.) balt. *geltā „geltona“ subst. (fem.) balt. *geltāgeltonuma (geltonumas)“ (dėl jo žr. Mažiulis Blt XXVIII 92, čia patikslinama tai, kas pasakyta s. v. gelatynan).
Adj. (o/ā-kamienis) balt. *mēlina- „(tamsiai) mėlynas“ kildintinas iš adj. balt. *mēlina- „tamsus, (tamsiai) melsvas, (tamsiai) mėlynas“ > lie. dial. mė́linas „mėlynas“ (LKŽ VII 1030 s. v. mė́lynas) = la. *mēlina- „juodas“ > mel̃na- (mel̃ns) „t. p.“ Pastarąjį kildinti iš adj. balt. *mēlna- „t. p.“ (taip įprasta manyti, žr., pvz., Trautmann BSW 177t., Pokorny IEW I 721) neleidžia adj. la. dial. mē̹le̹na- „juodas“ (žr. toliau). Čia virtimą adj. la. *(mēl)-ina- > (mel̃)-na- (mel̃ns) lėmė tai, kad la. kalboje sufikso balt. *-ina- (ir net *-inja-) adj. darinių labai smarkiai (ir gana seniai) sumažėjo: dėl to iš la. *mēlina- „juodas“ atsirado a) la. mel̃na- „juodas“ arba b) la. dial. mē̹le̹na- „t. p.“ (ME II 614 s. v. mē̹le̹ns) su la. *-ina-, pakeistu į variantą la. -ena-; plg. ir, pvz., subst. la. *avins „avinas“ [= la. dial. avins „t. p.“ – hapax legomenon (tik iš BW 11587), žr. ME I 225 (s. v. àuns) ir I 232 (s. v. ave̹ns)], išverstą a) į la. àuns „t. p.“ arba b) į la. dial. ave̹ns „t. p.“ (su *-ins, pakeistu į -e̹ns). Plg. dar adj. lie. dial. (žem.) mė́lena- „mėlynas“ (su -ena- irgi vietoj -ina-). Lie. (adj.) mė́lynas „blau“ yra veikiausiai taip pat vietoj senesnio lie. *mė́linas „t. p.“ (= lie. dial. mė́linas „t. p.“, dėl jo žr. anksčiau).
Adj. (o/ā-kamienį) balt. *mēlina- „tamsus, tamsiai melsvas (tamsiai mėlynas)“ < *„patamsėjęs (patamsintas)“ < *„išsitepęs (išteptas, ištepantis) kuo, išsitrynęs (ištrintas) kuo (murzinas), patamsėjęs (patamsintas) ir pan.“ – sufikso *-ina- (*-inā-) vedinys iš verb. balt.-sl. *mē̆l-/*mā̆l-/*mī̆l- (*mul-) „… (išsi)tepti kuo [t. y. tuo, kas nuo ko nutrinta arba tuo, kas sumálta (į miltus)], iš(si)trinti [iš(si)murzinti] kuo, patamsėti nuo ko (patamsinti 125 kuo) ir pan.“ = *„trinti(s), malti(s); iš(si)tepti, (pa)tamsėti ir pan.< verb. ide. *mel(H)-/*mol(H)-/*ml̥(H)- „t. p.“ (labai polisemiškas žodis, žr. dar s. v. meltan). Dėl adj. (deverbalinio) balt. *mēl-ina- „išsitepęs (ištepantis), patamsėjęs ir pan.“ darybos plg., pvz., balt.-sl. (verb. *tek- „bėgti“ ) adj. *tek-ina- „bėgantis, bėgęs“ (> sl. *teč-ьnъ = lie. tẽk-inas) arba gr. (verb. στεγ- „dengti“ ) adj. στεγ-ανός „dengiantis, (ap)dengtas“ (su -ανο- = lie. -ina-) ir pan.
verb. balt.-sl. *mē̆l-/*mā̆l-/*mī̆l- (*mul-) „… iš(si)tepti, patamsėti ir pan.“ yra ir daugiau panašios reikšmės darinių, pvz.: a) verb. balt.-sl. *mēl- (= *mē̆l-/*mā̆l- ir pan.) adj. lie. mė́las „mėlynas“, la. mēļš „tamsiai mėlynas“ bei iš lie. mė́las „mėlynas“ (LKŽ VII 1027) išvestas subst. (fem.) lie. mė́lis „mėlyni dažai“ (LKŽ VII 1035 s. v. 2 mėlis; plg., pvz., lie. adj. drū́tas subst. drūtìs „drūtumas“) ir pan., b) verb. balt.-sl. *māl-/*mul- (= *mē̆l- ir pan.) subst. lie. mólis „Lehm“ [< *„tai, kas ištepa (išmurzina) ką“] bei la. mãls „t. p.“, adj. lie. mul̃-vas „molio spalvõs“ (LKŽ VIII 404) ir kt., subst. lenk. mal-ina „avietė“ ir pan.
verb. ide. *mel(H)-/*mol(H)-/*ml̥(H)- „… iš(si)tepti, patamsėti ir pan.“ išriedėjo dar: adj. gr. μελαν- „juodas“ [plg. minėtą adj. balt. *mēlina- (su *-in- = gr. -αν-)], subst. s. ind. málam „purvas, nešvarumai“ (Mayrhofer KEWA II 598), verb. go. meljan „rašyti“ [< *„tepti (tėplioti)] ir kt. Dėl šios medžiagos plg. Pokorny (IEW I 720t.), kuris čia atstato adj. ide. *mel-, bet jo etimologijos nei Pokorny, nei kiti nėra atskleidę (nėra pagrindę).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 923t.; Lehmann GED 250t.; Matzenauer BKAS 86; Mayrhofer EWA II 332t.; Smoczyński SEJL 386.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.