Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 160–161 psl.

musīngin

musīngin „moͤglich (möglich) – galimai (gãlima)“ III 712 [473] adv. [kaip ir vok. (III 702) moͤglichadv.!] = pr. *mazīngin (su *-ă-, perteiktu raide -u-, žr. musīlai) – inovacinė (matyt paties Abelio Vilio sukurta) lytis vietoj adv. (i̯o-kamienės) pr. (III) *mazīngi „t. p.“ (žr., pvz., brewingi) prie jos pridedant *-n iš lyties adv. (i̯o-kamienės) pr. (III) *mazingen „t. p.“ (< *mazingʹan „t. p.“), egzistavusios greta adv. (i̯o-kamienės) pr. (III) *mazingi „t. p.“ (dėl šių dviejų lyčių plg. s. v. v. ainawīdai, ainawijdi). Manyti, kad pr. (III 712) musīngin esanti adj. nom. sg. neutr. forma (Trautmann AS 381, Endzelīns SV 212), vargu ar galima: panaši i̯o-kamienė adj. nom. sg. neutr. forma (t. y. su fleksija *-in!), kuri būtų ir adv. (plg. s. v. ainawīdai), pr. kat-muose niekur kitur nėra paliudyta.
Iš to adv. pr. (III) *mazīngi „galimai (gãlima)“ rekonstruotinas 161 adj. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. (III) *mazīngis „galimas“ (žr. dar wissemusīngis) < pr. *mazīngīs „t. p.“ – sufikso *-īng- vedinys iš verb. pr. *maz- „galėti“ (dėl jo žr. massi), plg., pvz., s. v. aulāikings.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.