Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 164–166 psl.

Nadrauia

Nadrauia 1231 m. (SRP I 737), Nadrowen 1326 m. (Gerullis ON 104), Nadrowia 1326 m. (SRP I 51), 1321 m. Nadrua (Būga RR III 115) „(vok.) Nadraw – Nadruva“ buvo viena iš Prūsijos 11 žemių – didžiausia (bet gana retai gyventa) prūsų žemė, kurios plotas tarp ano meto Sembos (žr. Sambia), Skalvos (žr. Scalowia), Sūduvos (žr. Sudowia), Galindos (žr. Galindo), Bartos (žr. Bartha) ir Notangos (žr. Notangia). Iš tų dk. (XIII–XIV a.) lyčių 165 galima atstatyti pr. (XIII–XIV a.) *Nadravā (= *Nadravɔ̄) „Nadruva“ bei jo variantą pr. dial. *Nadruvā (= *Nadruvɔ̄) „t. p.“ Tą patį pr. *Nadravā, tik varianto pr. dial. *Nadruvā nenagrinėdamas, atstatė ir Būga RR III 115t. (čia fleksija pr. * = *-ɔ̄ rašoma *), kuriam pritarė Endzelīns DI IV2 381, taip pat Kuzavinis Blt I 178t. Tačiau šio pr. kraštovardžio kilmė nėra atskleista (be to, variantas pr. dial. *Nadruvā pasiliko visai nenagrinėtas).
Atsargi Būgos hipotezė, kad pr. *Nadravā galįs būti iš *„Antdravė“ < pr. praef. *nă- + subst. *dravis „dravis, борть“ (Būga l. c.), yra nepatikima semantiškai, ir ypač dėl to, kad pr. *Nadravā negali būti prefikso pr. *nă- „ant-“ darinys: a) XIII–XIV a. tas praef. buvo ne pr. *nă- „ant-“ (sic Būga l. c.), o pr. *nā- „t. p.“ = *nɔ̄- „t. p.“ (resp. *nō- „t. p.“, žr. s. v. na), vadinasi, subst. pr. „Nadruva“, jeigu jis būtų prefikso pr. „ant-“ darinys (Būga l. c.), būtų buvęs parašytas ne dk. Nadrauia (1231 m., SRP I 737) ir kt., o dk. *Nodrauia (su raide *-o-!) ir pan., b) iš praef. pr. „ant-“ + subst. (!) pr. *dravis (= lie. dravìs, i-kamienis fem.!) būtų atsiradęs ne ā-kamienis (fem.) subst. pr. „Nadruva“, o i̯o-kamienis (masc.) ar ē-kamienis (fem.). Taigi pr. *Nadravā kildinti iš *„Antdravė“ (Būga l. c.) negalima. Dėl tų pačių priežasčių negalima pritarti ir hipotezei, kuri pr. (XIII–XIV a.) *Nadravā kildina iš *„Antdravė = *„kraštas, esantis ant Dravos upės krantų“, t. y. iš praef. pr. *nă- „ant-“ (su trumpuoju *-ă-!) + (up.) *Dravā (Kuzavinis l. c.).
Pr. *Nadravā (= *Nadravɔ̄) „Nadruva“ ir jo variantą pr. dial. *Nadruvā (= *Nadruvɔ̄) „t. p.“ (žr. anksčiau) kildinu iš pr. *Nedravā//*Nedruvā „t. p.“ (čia dėl *Na- < *Ne- plg., pvz., pr. *nadēlē < *nedēlē, žr. s. v. nadele) ir jį laikau hidroniminės kilmės kraštovardžiu [kaip ir, pvz., Bartha (žr.), Galindo (žr.)], suponuojančiu išnykusį Nadruvos nedidelės upės (upelės) vardą pr. (up.) *Nedravā//*Nedruvā < *„lėtai (ne srauniai!) bėganti, tekanti upė (upelė)“ (Nadruvos – lygumų krašto – upės teka lėtai!) < appell. (ā-kamienis adj., fem.) balt. dial. *nedravā-//*nedruvā- (du balt. dial. variantai) „nebėganti, netekanti“, kuris – prefikso (neiginio) balt. *ne- „ne-“ (dėl jo ir dėl pr. *ne- „t. p.“ > pr. dial. 166 *nă- „t. p.“ žr. s. v. neggi) vedinys iš verb. balt. *drau- (*dreu-)/*drū̆- „bėgti, tekėti“ (dėl jo žr. s. v. v. Drewancz, Drusin); plg. Mažiulis PKP I 19t. (išn. 91). Tą pr. (up.) *Nedravā//*Nedruvā < *„lėtai tekanti upė (upelė)“ plg., pvz., su lie. (up.) Nevė́ža „t. p.“ < *„lėtai judanti upė (upelė)“ < appell. (ā-kamienis adj., fem.) balt. (dial.) *nevēźā- „nejudanti“, o šis – prefikso balt. *ne- „ne-“ vedinys iš verb. balt. *veź- (: *vēź-) „judėti (judinti), traukti, vežti (važiuoti)“ [< ide. *u̯egh- „t. p.“ (Pokorny IEW I 1118t.), žr. s. v. wessis].
Pastaba. Iš to, kas pasakyta, išeina, kad Nadruvos gyventojai buvo vadinami ne tik pr. (XIII–XIV a.) *nedravjai > *nadravjai „nadruviai“ (sic Mažiulis l. c.), bet ir pr. dial. *nedruvjai > *nadruvjai „t. p.“

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.