Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 278–279 psl.

pijst

pijst „tragen – atnešti“ III 10513 [6530] inf.; praes. (Endzelīns SV 118) 3 sg. pīdai „tregt (trägt) – neš(ioj)a“ III 8925 [5715] (= neschò „nešioja“ VE 3821); praes. 1 sg. pīdimai „bringen – atnešame“ III 3514 [2723], pidimai „t. p.“ III 3311 [273].
Turime verb. pr. (III) *pīd- (inf. *pīstvei) „(at)nešti“ (žr. dar s. v. perpists) < pr. *pēd- (inf. *pēstvei) „t. p.“ [čia dėl pr. (III) *-ī- < pr. *-ē- žr. Endzelīns SV 225), iš kurio vedinys – subst. pr. *pēdē (ar *pēdā?) „nešimas“ (plg., pvz., lie. verb. kùl-ti subst. kū̃lė „kūlimas“) > „naščiai (Schultertrage)“ > vok. dial. (Ryt. Pr.) Pede „t. p.“ bei lenk. dial. pedy „t. p.“ (dėl šių vok. dial. ir lenk. dial. baltizmų žr. Nepokupny BSS 139tt. ir liter.).
Lytis (praes. 3 sg.) pr. (III 8925) pīdai „trägt“ yra matyt iteratyvinė „nešioja“ [plg.: pr. (III 8925) pīdai = lie. (VE 3821) neschònešioja“], suponuojanti verb. (iterat., inf.) pr. semb. *pīdī-(tvei) „nešioti“ [< pr. *pēdī-(tvei) „t. p.“] lie. žem. pýdy-ti „vilkti, nešti“ (LKŽ IX 905 s. v. 2 pýdyti); dėl pastarojo plg. Gerullis AslPh XLI 155, Endzelīns l. c.
Verb. pr. *pēd- „(at)nešti“ (žr. dar pūdauns) < *„(at)griebti“ < *„griebti“ (žr. s. v. perpists) gali būti iš verb. balt. *pē̆d- „griebti ir pan.< *ped- (: *pad-) „t. p.“ (plg., pvz., verb. balt. *gē̆b- < *geb-, žr. s. v. gūbans), o šis – iš verb. ide. *ped- (: *pod-) „fassen“ = „(su)griebti, (nu)tverti; talpinti (tilpti) ir pan.> s. v. a. fazzon 279 „fassen“ ir kt. (Pokorny IEW I 790 s. v. 1. pē̆d-; žr. ir Endzelīns l. c.); žr. dar podalis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 102; Smoczyński HL 49, LAV 265t., SEJL 454.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.