Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 99–100 psl.

sendraugiwēldnikai

sendraugiwēldnikai „Miterben – bendraveldėtojai“ III 938 [5910] (= sątewainems „santėvainiams, bendraveldėtojams“ VE 406) nom. pl. masc. = pr. *sendraugivēldnikai turi praef. *sen- „san-, su-“ (žr. sen-), čia atsiradusį dėl vok. (III 927) Mit(erben), ir suponuoja subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *draugivēldniks „bendraveldėtojas“. Šis – kalkė iš vok. Miterbe 100 „t. p.“: pr. (III) *draugi- „(vok.) mit- (drauge, bendrai, kartu) “ + III *vēldniks „veldėtojas“ (plg. s. v. draugiwaldūnen) < pr. *vēldnīks „t. p.“ (su nekirčiuotu *-ī-) < *vēldinīkas (ar *vēldenīkas) „t. p.“, kuris yra sufikso *-inīk- (resp. *-enīk-) vedinys iš verb. pr. *veld- „veldėti“ (žr. s. v. v. weldīsnan, weldūnai), plg. crixtnix (žr.) darybą.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.