Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 380–381 psl.

glēsum

glēsum (glaesum) „sucinum – gintaras“ (Tacitus Germ. 45, plg. Plinius Hist. natur. XXXVII 42), turintis lo. fleksiją -um, gali būti germanų kalbų kažkokio dialekto žodis *glēsa-/*glēza- „…gintaras“ (plg. ags. glǣr „derva“ ir pan.), plg. (*glasa-/*glaza- >) ags. glær „gintaras, derva“, s. v. a. glas „stiklas“ ir pan.; čia visur slypi verb. ide. (dial.) *ghlē̆s- „blizgėti“ (žr. Vries AEW 173, Kluge EWDS 259t.), dėl kurio žr. s. v. glossis.
La. dial. glīsis (glīse) „gintaras“ (ME I 627) yra greičiausiai skolinys (per kurš.) iš pr. semb. (XV–XVI a.) *glīsīs „t. p.“ < (prieš XV a.) *glēsīs „t. p.“, kuris šiaip jau irgi galėtų būti germaniškos kilmė̃s. Daugiau dėl lo. glēsum (glaesum) bei la. dial. glīsis (glīse), įprastai laikomų germanizmais, žr. ME I 627, Būga RR II 290–292, Fraenkel LEW 158, PKP I 12, Toporov PJ II 261–263 (ir liter.), plg. Endzelīns SV 5–6, 179.
Tačiau tas vak. balt. *glēsīs galėtų būti ir ne germaniškos, o baltiškos kilmės žodis (plg. Endzelīns SV 6, Fraenkel l. c., J. Kabelka, Baltų filologijos įvadas. Vilnius, 1982, 25). Čia turiu galvoje štai ką: greta vak. balt. *gintaras „gintaras“ (žr. gentar-) galėjo būti ir vak. balt. dial. *glēsīs „tam tikra gintaro rūšis“ (gal jis buvo neamuletinis (tik iš jūros gautas resp. visai neapdorotas) pr. „gintaras“ greta amuletinio pr. *gintaras (žr. gentar-)] – fleksijos vedinys iš adj. balt. *glēsa- „blizgantis“ verb. balt. *glē̆s- „blizgėti“ (plg. adj. balt. *glōsa- „blizgantis“, galintį būti išvestą iš to paties verb. balt. *glē̆s „blizgėti“, žr. s. v. glossis). Iš „Gintaro krašto“ (iš prūsų žemės) toks vak. balt. *glēsīs per germanus, jį adaptavusius prie panašaus savo žodžio (žr. anksčiau), 381 galėjo patekti net. ir į Romą (lo. glēsum resp. glaesum su lo.um).
Taip spėjant, išeitų, kad gintaro pavadinimas, kilęs iš verb. ide. dial. *ghlē̆s- „blizgėti“, yra vak. baltų ir germanų (vieni ir kiti gyveno prie daugiau ar mažiau gintaringų rytinių resp. pietinių Baltijos pakrančių) izoleksa.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Karaliūnas BPIŠ II 54tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.