Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 94–95 psl.

arwaykis

arwaykis „volle – kumelaitis“ E 434. Vok. volle (E 434) reikšmė yra „ein junges Pferd männlichen Geschlechts“ (Töppen AM IV 683; Trautmann AS 302; Endzelīns SV 144), plg. v. v. a. vole, vol „junges Pferd, männl. Fohlen“ Lex 294. Dar yra vole E 438, verčiamas į pr. maldian, bet jis reiškė „jauniklį“ = „kumelaitį bei kumelaitę“ (žr.). Anot Būgos (RR I 177), pr. arwaykis taisytinas į *arwaytis (plg. Bezzenberger BB XXIII 313: *aswaytis). Tačiau šitoks taisymas ne taip jau būtinas (plg. ir Endzelīns l. c., Toporov PJ I 110), nors ir nėra negalimas (E žodynėlyje iš tikrųjų esama prieš priešakinės eilės balsius einančių priebalsių pr. *k ir *t „painiojimo“ atvejų). Patikimiau galvoti, kad pr. arwaykis yra *arvaikis (dėl -is žr. toliau) – turi diminutyvinės (ar panašios) darybinės reikšmė̃s sufiksą *-aik-, kuris yra arba fonetiškai kilęs iš *-eik-, arba – geriau spėti – yra *-aik-, egzistavęs greta *-eik- bei *-ik- (plg. lie. medžiagą – Skardžius ŽD 159t.), plg. pr. ež. Stoboix = *Stab-aik-s (Gerullis ON 174, 248) < *„akmeninis“ (diminut.), lie. ež. Gáiliekas < jotv. *Gail-eik-as „baltasis“ (diminut.). Sunkiau pasakyti, ar pr. arwaykis galūnė -is yra *-is (PKP II 251) < *-as (plg. minėtus pr. ir jotv. ež. vardus), ar -is = *-īs (plg., pvz., lie. avd. Jaun-eĩk-is < *-īs). Šis pr. žodis yra minėto sufikso vedinys gal iš pr. *arvi̯a- „tas, kuris aria“ = „arklys“ (plg. lie. dial. artùvas „tas, kuris aria“ = „darbinis arklys“ LKŽ I² 322) pr. adj. *arva- „susijęs su arimu“ (ar panašaus subst.) u-kamienio adj. *aru- „t. p.“ (ar subst., plg. s. v. arrien), plg., pvz., lie. kálvis „tas, kuris kala“ (= la. kal̃vis), kuris irgi galėtų suponuoti adj. *kalva- „susijęs su kalimu“ u-kamienį adj. *kalu- „t. p.“ (vedinį iš verb. *kal- „kalti“). Su pr. *arvi̯a- 95 „arklys“ gal sietinas sl. *orь (> rus. орь „žirgas“ ir kt., žr. Vasmer ESRJ III 155); jųdviejų santykį plg. su lie. kálvis „Schmied“ : kalỹs „t. p.“ (LKŽ V 140). Tokiai pr. *arvi̯a- „arklys“ semantikai tarsi prieštarauja sweykis „Pflugpferd“ E 422 (žr.), betgi šie du žodžiai matyt žymėjo skirtingų rūšių arklius arba atsirado skirtingose šnektose. Kitokių (taip pat ir Būgos l. c.) etimologinių šio pr. arwaykis aiškinimų kritiką žr. Endzelīns l. c. ir Toporov l. c., bet ir šie du mokslininkai nepateikė racionalesnių hipotezių dėl pr. arwaykis kilmės.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 57; Karaliūnas Coll. Pr. I 18t.; Kretov ABSl XXIV 24; Matzenauer BKAS 22t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.