Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 251–252 psl.

crays

crays „hew (Heu) – šienas“ E 289 nom. sg. masc. = pr. *krais < *kraiss < *kraisas „t. p.“ [plg., pvz., ennoys (žr.), takes (žr.), cawx], kuris slypi kompozite pr. (vv., dk.) Craiselauken „Kreislacken (Kr. Fischhausen)“ (1352 m., Gerullis ON 71) = pr. *Kraisa-lauk- „šieno laukas“, plg. lie. (vv.) Šiẽnlaukis (Raseinių raj.), (up.) Šiẽn-upis (Raseinių raj.); žr. dar craisewise.
Manyti, kad pr. (E 289) crays esąs (nom. pl. fem.) pr. *kraisis < *kraisēs (Pauli KSß VIII 194, Endzelīns SV 196t., Toporov PJ IV 145, plg. Trautmann AS 362), negalima: E dialekte (ca. 1300 m.!) balsis pr. *ē aiškiai niekur nebuvo išvirtęs į pr. *ī ir tuo labiau į pr. (*ī >) *ĭ. Pr. (E 289) crays negali būti ir i-kamienis pr. *kraiss < *kraisis (nom. sg.): i-kamienė fleksija pr. *-is (nom. sg.) savąjį *-i- E dialekte (ca. 1300 m.!) išlaikė (žr. antis, assis, dantis ir kt.), kitaip – pr. kat-mų (XVI a. vid.!) šnektose (žr., pvz., PKP II 218, išn. 709).
Gr žodynėlyje randame: kraise „hew (Heu) – šienas“ GrG 64 bei crayse „t. p.“ GrA 73, GrF 72; tik atveju GrA 73 vok. žodis yra brey „košė“ (iš čia ir lo. puls „t. p.“ GrF 72) – klaida vietoj vok. heu (hew) „Heu – šienas“. Mėginimui šią klaidą pateisinti (Toporov PJ IV 145t.) nerandu pamato (žr. ypač GrG 64), plg. Nesselmann Thes. 79, Trautmann AS 362, Endzelīns SV 197. Šis pr. (Gr) kraise (crayse) „šienas“ gali būti (su apvokietinta fleksija) pr. dial. *kraisis [plg., pvz., pr. dial. (E) *deivis, žr. s. v. deiwas] <kraisas „t. p.“ (žr. anksčiau). Bet pr. (Gr) kraise (crayse) galėtų atspindėti ir to pr. dial. *kraisis „šienas“ (< *kraisas „t. p.“) reikšme čia pavartotą (klaidingai!) tos pačios šaknies žodį pr. *kraisī „šiaudas, stiebas“ [arba (*kraisī >) *kraisi „t. p.“J ar net pr. dial. *kraisē [arba (*kraisē >) *kraise „t. p.“] žr. s. v. craysi.
252 Subst. (nom. sg. masc.) pr. *kraisas „šienas“, kuris lengvai gali būti ir iš pr. *kreisas „t. p.“ (plg. s. v. v., pvz., kraclan, raples), kildinu iš pr. (subst.) *„nupjauta sudžiūvusi ir sugrėbta žolė, – jos stiebai“ [nupjautos nesudžiūvusios (žaliõs) žolė̃s (t. y. šėko) pavadinimas buvo kitas, žr. schokis] < *„tas (sudžiūvusios žolės stiebai), kuris susiraizgęs, susilankstęs“ adj. balt. (dial.) *kraisa-/*kreisa- „susisukęs, sulinkęs“, iš kurio matyt yra adj. la. krèiss „kairys“ (dėl reikšmės *„sulinkęs“ > „kairys“ plg. tos pačios šaknies adj. lie. kreĩ-vas „sulinkęs“, žr., pvz., Būga RR II 218, Fraenkel LEW 203, ESSJ XII 172t.), subst. lie. (Vak. Liet.) kréisa „trūkumas, yda“ [LKŽ VI 503; < *„susisukimas, sulinkimas“ adj. *kreisā- „susisukęs, sulinkęs“ (fem.), plg. Skardžius ŽD 310] ir pan. (žr. dar Fraenkel l. c.). Man rodos, kad verb. (ekspresyvinis) lie. (žem.) kréiš-tis „kėsintis, baustis; gintis, spirtis“ [jame (žr. LKŽ VI 504) aiškiai prasikiša senesnė reikšmė *„suktis, lenktis“] yra iš verb. balt. dial. (šiuo atveju – iš kurš.) *kreis- „sukti, lenkti“ [su kurš. *-s- lie. (žem.) -š-, plg. s. v. dumsle]. Iš tokio verb. balt. dial. *kreis- „sukti, lenkti“ matyt ir bus atsiradęs fleksijos vedinys minėtas adj. balt. dial.) *kraisa-/*kreisa-, plg., pvz., adj. lie. paĩkas ( verb. peĩk-ti) ir pan.
Verb. balt. dial. *kreis- „sukti, lenkti“ < ide. dial. *(s)kr(e)is- „t. p.“ (jis slypi verb. go. af-hris-jan „abschütteln“ ir kt., subst. ags. hrīs „Zweig, Rute“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 937t.) yra formanto *-s- išplėstas verb. ide. dial. *(s)kr(e)i- „t. p.“ (žr. s. v. greiwakaulin), o šis – formanto *-(e)i- išplėstas verb. ide. *(s)kr̥-/*(s)ker- „t. p.“ [Pokorny IEW I 935tt. s. v. 3. (s)ker-].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 5; Matzenauer BKAS 68t.; Orel HGE 187t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.