Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 206–207 psl.

pagār

pagār „neben – pagrečiui, šalia“ III 276 [236] (= prieg „prie“ VE 96) praep. (su acc.) = pr. *pagār, jau seniai gretinamas su la. adv./praep. gaŗām „išilgai, pagal, šalia“ bei adj. gaŗš „ilgas“ (Berneker PS 310, Trautmann AS 387, Endzelin KZ XLIV 58, Endzelīns SV 217 ir liter., Stang Vergl. Gr. 7), kurio kilmė yra, deja, neaiški (plg. ME I 608 s. v. gaŗš, Fraenkel LEW 137 s. v. gar̃garas). Neatskleista ir paties praep. pr. *pagār „pagrečiui, šalia“ daryba (bei semantinė raida).
Praep. pr. *pagār yra su cirkumfleksiniu *-ār, vadinasi, su jo sandu *-ā- iš *-ă- [plg. pr. (III) pickūls su *-ūl- iš *-ŭl-, žr. pickūls], plg. Endzelin KZ XLIV 58. Praep. pr. *pagār „pagrečiui, šalia“ kildinu iš *pagārʹ „t. p.“ ir toliau iš pr. adv. = praep. konstr. (prepozicinė konstrukcija) pr. *pagari „po (pagal) il̃gumą“, o šį – iš pr. praep. *pa „po“ (žr. s. v. po) + subst. (neutr.) *garu „ilgumà, ilgumas“ [t. y. turbūt u-kamienio (žr. toliau)] šaknis *gar- „t. p.“ + fleksija *-i. Plg. panašios kilmė̃s lie. dial. adverbijus (praep. konstr.), pvz.: a) pamažì „pamažu“, kildintinas iš „po mãžumą“ – iš lie. praep. *pa „po“ (žr. s. v. po) + subst. (neutr.) 207 *maža(n) „mažuma, mažumas“ [< adj. (neutr.) *maža(n) „mažas“, plg. s. v. giwan] šaknis *maž- „t. p.“ (t. y. „mažumà, mažumas“) + fleksija -i, b) pagalì „po galą“ (< praep. *pa „po“ + gala- „galas“ šaknis gal- „t. p.“ + -i), padienì „po dieną“ (< praep. *pa „po“ + dienà šaknis dien- + -i) ir kt. (dėl pačios tokių lie. adv. medžiagos žr. Zinkevičius LD 397t., be to, LKŽ IX s. v. v.). Apie tokių lie. dial. adverbijų (praep. konstr. su fleksija -i) didelį (prabaltišką!) senumą žr. Mažiulis BS 133–147. Prepoziciją pr. *pagār „pagrečiui, šalia“ < *pagārʹ „t. p.“ < pr. adv. (praep. konstr.) *pagari „po ilgumą“ plg. dar su prepozicija lie. pagal̃ „palei, šalia“ < pagalʹ „t. p.“ (Ds), kildintina iš minėto lie. adv. (praep. konstr.) pagalì „po galą“ (žr. anksčiau).
Subst. (u-kamienis, neutr.) pr. *garu „ilgumà, ilgumas“ < adj. (u-kamienis, neutr.) pr. *garu „ilgas“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. plg. s. v. giwan) suponuoja adj. (u-kamienį) balt. dial. *garu- „t. p.“, morfologiškai perdirbtą į adj. la. gaŗš „t. p.“ Adj. balt. dial. *garu- „ilgas“ yra, man rodos, iš (adj.) *„ištįsęs, palaidas“ < *„atsuktas (atsisukęs)“ – fleksijos vedinys (su šaknies balsio apofonija) iš verb. balt. *ger-at(si)sukti ↔ su(si)sukti“ (dėl jo enantiosemijos plg. s. v. etwiērpt ir Būga RR I 477) = *„sukti(s)“ < ide. *ger- „t. p.“ (žr. s. v. *garbis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 95.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.