Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 355–356 psl.

prewerīsnan

prewerīsnan „notturfft (Notdurft) – reikmę“ III 5311–12 [3712] (= reikmenes VE 218) acc. sg. fem. = pr. *praverīsnan (žr. Bezzenberger KZ XLIV 306, Endzelīns SV 236 ir liter.) resp. (nom. sg. fem.) pr. (III) *praverīsna „reikmė“ (su *-a < *) < *„buvimas reikalingam“ – sufikso *-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. (III) *praverī-tvei „būti reikalingam“ 356 < pr. *praverē-tvei „t. p.“ Jis kartu su verb. lie. žem. praverė́-ti „būti reikalingam, naudingam“ (dėl jo žr. Būga RR III 75, Fraenkel APh II 60tt., Fraenkel LEW 650 ir liter., Endzelīns l. c.), matyt kuršizmu, gali suponuoti verb. (intens., inf.) vak. balt. (pr.-kurš.) dial. *praverē- „būti reikalingam“, laikytiną vediniu iš verb. (ne intens., inf.) vak. balt. (dial.) *praver- „darytis reikalingam“ (plg., pvz., lie. verb. kiùr-ti „darytis kiauram“ kiūrė́-ti „būti kiauram“), kurio vedinys – adj. vak. balt. (dial.) *pravaru-/*praveru- „pravartus (reikalingas, naudingas)“ (žr. dar s. v. prewerīngiskan) > lie. dial. pravarùs/praverùs „t. p.“ (LKŽ X 590, 591). Plg. jo giminaitį adj. lie. pravartùs „t. p.“ (LKŽ X 590) – vedinį iš verb. (ne intens., inf.) lie. praver̃t- (praver̃sti) „darytis reikalingam, naudingam“ verb. (intens., inf.) lie. dial. pravertė́-ti „būti reikalingam, naudingam“ (dėl jo žr. Fraenkel APh II 58tt., Fraenkel LEW 650 ir liter.).
Verb. (ne intens., inf.) balt. dial. *pravert- „darytis reikalingam“ < *„darytis verčiamam ką nors turėti“ < *„darytis verčiamam“ < *„darytis kreipiamam, sukamam“ kildintinas iš balt. praef. *pra- [(žr. pra) čia dėl jo reikšmės plg. Fraenkel APh II 60] + verb. balt. *vert- „kreipti, sukti…“ (žr. s. v. v. enwertinnewingi, wartint, wīrst), kuris egzistavo greta jo varianto (archajiškesnio) verb. balt. *ver- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. etwēre). Šį verb. balt. *ver- panašiu būdu (žr. anksčiau), galų gale, suponuoja minėtas verb. (ne intens., inf.) vak. balt. (dial.) *praver- „darytis reikalingam“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 195t., LAV 296t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.