Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 179–180 psl.

neuwenen

neuwenen „(das) newe (neues) – naujas(is)“ II 1317 [1328] nom. sg. neutr. = pr. (turbūt adj. pronom.) *navanʹan < *navanjan „naujasis“ (žr. Trautmann AS 247, 383, Stang Vergl. Gr. 275): a) skiemens pr. *-nʹan balsis pr. *-ă- (po minkšto priebalsio!) supriešakėjęs ir parašytas raide -e-, b) skiemens pr. *na-, turbūt okazionaliai nekirčiuoto, balsis pr. *-a- perteiktas raide -e- (apie nekirčiuoto pr. *ă perteikimą raide e žr. Endzelīns SV 24), c) skiemens pr. *-va-, turbūt okazionaliai kirčiuoto, balsis pr. *-ă- dėl kitų skiemenų vokalizmo įtakos asimiliaciškai papriešakėjęs resp. parašytas taip pat raide -e-. Šitaip suponuojant išeitų, kad pr. (II 1317) neuwenen = pr. *navanʹan (nom. sg. neutr.) < *navan-jan „naujasis“ (su *-jan pagal stan, žr. Trautmann AS 247) yra adj. pronom. adj. pr. *nava- „naujas“ (žr. nawans).
Nuomonei, kad pr. (II 1317) neuwenen = pr. *navanʹan (< *navan-jan), bandė prieštarauti Endzelynas: „Noteiktā forma (*nawan-jan), par ko bija domājis Trautmanis Apr. Spr. 247, laikām būtu rakstīta *neuwennien“ (Endzelīns SV 214); bet šis prieštaravimas nėra labai pagrįstas: dėl pr. *navanʹan segmento pr. *-ʹan (t. y. pr. *-an po minkšto priebalsio!) parašymo -en (neuwen-en) plg., pvz., pr. *naseilʹan (i̯o-kamienio acc. sg. masc.) segmento pr. *-ʹan parašymą raidėmis -en ir -ien (žr. s. v. naseilis).
Endzelynas laikėsi hipotezės, kad pr. (II 1317) neuwenen esąs „no *neu̯a- > nava- ar piedekli -eno-“ (Endzelins l. c. ir liter.), tiksliau sakant, – neuwenen esąs pr. *navanan [senasis (ide.) *-eno- > (balt.) *-ena- čia būtų išvirtęs į pr. *-ana-, plg. Endzelīns SV 45]; 180 bet remiantis šia hipoteze sunkiau paaiškinti tokio pr. *navanan visuose skiemenyse esančio balsio pr. *-ă- parašymą raide -e-.
Taigi tikimybė, kad pr. (II 1317) neuwenen = pr. *navanʹan (žr. anksčiau), yra visai galima. Kartu vis dėlto drįsčiau kelti hipotezę, kad šis pr. neuwenen galėtų būti adj. pr. *navinan „naujas“ (nom. sg. neutr.), suponuodamas, kad pr. *navinan turi: a) galinio skiemens balsį pr. *-ă- (nekirčiuotą) redukuotą (arba dėl prieš esančio skiemens balsio asimiliaciškai supriešakėjusį) ir dėl to parašytą raide -e- [plg. greta esantį (I 1317) testamenten = pr. *-tan], b) pradinio skiemens balsį pr. *-ă- (kirčiuotą, žr. toliau) dėl sekančio skiemens balsio asimiliaciškai supriešakėjusį ir parašytą raide -e-, c) vidurinio skiemens balsį pr. *-ĭ- (nekirčiuotą) resp. perteiktą raide -e- (pr. raštuose balsis pr. *ĭ neretai perteikiamas raide e!).
Spėjamasis adj. pr. *nàvina- „naujas“ (su baritoniškai kirčiuotu *na-) galėtų būti iš (adj.) „naujasis“ (maždaug tokia reikšmė) = *„tas/ta, kam būdingas naujumas“ < *„naujumo turintis“ – sufikso *-ina- vedinys iš subst. (neutr., baritono) pr. *nàvan „naujumas“ (dėl jo plg. s. v. giwan) adj. (neutr., baritonas) pr. *nàvan „naujas“ (dėl jo ir jo baritoniškumo žr. nawans); plg., pvz., lie. adj. ãklinas „sandarus, be tarpų, skylių“, kuris yra matyt iš (adj.) *„aklumo turintis“ – sufikso *-ina- vedinys iš (lie.) subst. (neutr.) *akla(n) „aklumas“ adj. (neutr.) *akla(n) „aklas“ (> ãklas „t. p.“).
Manyčiau, kad iš to paties adj. pr. *nàvĭna- „naujas“ (su baritoniškai kirčiuotu *nà-), iškritus jo balsiui pr. *-ĭ- (nekirčiuotam!), atsirado ir adj. pr. dial. *nauna- „t. p.“ (žr. nauns). Šį adj. pr. *nàvina- „naujas“ bei jo variantą (jaunesnį) adj. pr. dial. *nauna- „t. p.“ matyt galima atstatyti ir iš pr. (dk.) onomastinių duomenų (dėl jų žr. Gerullis ON 106t.): a) variantą pr. *nàvina- „naujas“ – iš vv. (1405 m.) Nawen-ynen, (1426 m.) Nawyn-sede, (1419 m.) Nawen-sede ir pan. (plg. Trautmann PN 161, Endzelīns SV 214 ir liter.), b) variantą pr. *nauna- „naujas“ – iš vv. (1400 m.) Naune-sede, (1458 m.) Nawn-ithen ir pan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.