Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 356–358 psl.

prīki

prīki „gegen – prieš“ III 715 [475] frazėje (III 715–6) prīki stessemu Klausīweniki „gegen dem Beichtiger – prieš tą nuodėmklausį“ (= po akimis Plebona VE 29) – praep. „prieš“ su dat. (kaip vok.); visais kitais atvejais – praep. „prieš“ su acc.: prīki „gegen – prieš“ III 11311 [712], „fuͤr (vor) – prieš“ III 9119 [5732] (= poakimis VE 3916), krīki (sk. prīki) „t. p.“ III 9310 [5912] (= priesch VE 408), „wider – t. p.“ III 394 [2912] (= priesch VE 148), III 694–5 [4518] (= priesch VE 2815), III 8921 [5712], prijki „t. p.“ III 3316 [276] (= 357 priesch VE 127), „fuͤr (vor) – prieš“ III 4111 [312] (= nůg „nuo“ VE 1512), priki (stansubban) „dawider – prieš (tai pat)“ III 9913 [635], prīkin „gegen – prieš“ III 9521–22 [617], prīkan „wider – t. p.“ III 6917 [4527] (= priesch VE 292), preiken „t. p.“ I 522 [518], preyken „t. p.“ II 522 [1117].
Minėtos III kat-mo lytys praep. prīki, prijki, priki ir prikin rekonstruotinos į praep. pr. (III) *prīki „prieš“ resp. *prīkin „t. p.“; lytis praep. pr. (III) prīkan (hapax!) yra matyt vietoj praep. pr. (III) prīkin (arba atspindi pr. *prīkan?). Lytys praep. preiken „t. p.“ (I) ir preyken „t. p.“ (II) gali būti praep. pr. (I, II) *preikin „t. p.“ [ar *preikʹan „t. p.“ (< *preikjan „t. p.“)?].
Lytį praep. pr. (III) *prīki „prieš“ kildinu iš adv. pr. (III) *prīki „priešingai“, o šį – iš i̯o-kamienio adjektyvo neutr. (nom.-acc. sg.) formos pr. (III) *prīki „priešinis, priešingas“ [su i-kamiene (čia – inovacine!) fleksija pr. (III) *-i, plg., pvz., s. v. v. ainawīdai, brewingi]. Greta šio (i̯o-kamienio) adj. (neutr., nom.-acc. sg.) pr. (III) *prīki „priešinis, priešingas“ bus buvęs iš jo atsiradęs subst. (i̯o-kamienis neutr., nom.-acc. sg.) pr. (III) *prīki „priešingumas, priekis“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan), kurį atspindi adv. pr. (III) *emprīki „prieš(ais)“ (žr. emprīki) < *„priešingume (resp. į priešingumą)“ = praep. pr. *en (žr. en) + subst. (i̯o-kamienis neutr., acc. sg.) pr. (III) *prīki „priešingumą, priekį“ (plg. s. v. emprīki). Iš to, kas pasakyta, reikia atstatyti pirmykštį adj. (i̯o-kamienį, nom.-acc. sg. neutr.) balt. dial. *prīkja(n) „priešinis, priešingas“ resp. subst. (i̯o-kamienį, nom.-acc. sg. neutr.) balt. dial. *prikja(n) „priešingumas, priekis“.
Lytis praep. pr. (III) *prīkin „prieš“ (žr. anksčiau) suponuoja senesnę praep. pr. (III) prīki „t. p.“ (plg. s. v. musīngin). Panašiu būdu ir lytis praep. pr. (I, II) *preikin „t. p.“ (žr. anksčiau) yra matyt vietoj senesnės praep. pr. (I, II) *preiki „t. p.“ < adv. *„priešingai“ = adj. (i̯o-kamienis neutr., nom.-acc. sg.) *preiki „priešinis, priešingas“ [su i-kamiene fleksija pr. (I, II) *-i], atsiradusio iš pirmykščio adj. (i̯o-kamienio neutr., nom.-acc. sg.) balt. *preikja(n) „t. p.“, iš kurio išvestas subst. (i̯o-kamienis neutr., nom.-acc. sg.) balt. (dial.) *preikja(n) „priešingumas, priekis“. Iš pastarojo bus išriedėję: a) lie. subst. (neutr.) *príekja- „t. p.“ príekis 358 „Vorderteil“ (masc.) ir b) la. subst. (neutr.) *priekja- „priešingumas, priekis“, kuris turbūt kontaminuodamasis su la. subst. (neutr.) *priesa „t. p.“ (žr. s. v. prēisiks), galų gale, davė praep. la. prìekš „prieš“ (žr. dar s. v. prēisiks).
Tiek lytis adj. balt. *preikja- „preišinis, priešingas“, tiek ir jo apofoniška lytis adj. balt. dial. *prīkja- „t. p.“ turėjo matyt akūtinę šaknį: tai rodo a) lie. príekis ir b) lytis adj. balt. dial. *prīkja- (su *-ī-, o ne su *-ĭ-!).
Adj. balt. *préikja- „priešinis, priešingas“ laikytinas fleksijos vediniu [su akūtiniu *-éi- (metatoniniu) iš cirkumfleksinio *-eĭ-] iš adj. balt. *preĩka- „t. p.“, o šis – sufikso *-ka- vedinys iš praep. balt. *preĩ (žr. s. v. prei); plg. Endzelīns FBR II 13t., Skardžius ŽD 124.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 106.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.