Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 174–175 psl.

swixtis

swixtis „erdentop (irdener Topf) – molinis puodas“ E 350 nom. sg. taisyti į *swixdis (Trautmann AS 444) nereikia (žr. Endzelīns SV 261). Jis veikiausiai taisytinas į *swirxtis 175 = *swirkstis (Bezzenberger BB XX III 309 bei KZ L 197, Urbutis Blt XIX 160), plg. pr. (dk.) vv. Swirxstein (Gerullis ON 180) = pr. *zvirkstein- „žvirgždynė“ (Urbutis l. c.). Taisymo (E 350) swixtis į *swirkstis neatmeta ir Endzelynas, tik jis primena: „bet bez r ir taču arī lei. žvizdrà „Grand, Kies“ ir, toliau, „varēja būt blakus sinonimi žvi(g)zd- un žvikst-“ (Endzelīns SV l. c.). Tačiau lie. dial. žvizdrà „žvirgždas“ nėra senas (žr. Urbutis l. c.): jis bei lie. dial. žvìzdras „t. p.“ bus atsiradę kontaminuojant lie. žvir̃zdas „žvirgždas, stambus smėlis“ su panašios reikšmė̃s lie. dial. žizdrà/žìzdras (žr. Būga RR I 292, Urbutis l. c.), apie kurio kilmę žr. s. v. sixdo.
Tą (E 350) *swirxtis, kurio morfologinė rekonstrukcija nėra atskleista (ar jis i̯o-, ar i-, ar o-kamienis), kildinti tiesiog iš „žvirgždas“ nepatikima.
Man rodos, kad (E 350) *swirxtis „molinis puodas“ yra subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *zvirkstīs „t. p.“ < (subst.) *„žvirgždinio molio puodas“ (į didesnių indų molį bus buvę primaišoma žvirgždų) < adj. (i̯o-kamienis) pr. *zvirkstīs „žvirgždinis“, o šis – fleksijos vedinys iš subst. (turbūt o-kamienio neutr.) pr. *zvirkstan „žvirgždas, žvyras“ (plg., pvz., lie. subst. arklỹs kilmę iš adj. subst., žr. Skardžius ŽD 62).
Subst. (neutr.) pr. *zvirkstan „žvirgždas, žvyras“ kildinu iš subst. (neutr.) balt.-sl. *źvir(k)stan „t. p.“ (su įterptiniu *-k-), kuris virto į subst. (neutr.) ryt. balt. *źvir(g)zdan „t. p.“ > lie. žvir̃(g)ždas „t. p.“ ir kt.; žr. Trautmann BSW 375, plg. Būga RR I 292, 442, Urbutis l. c.
Subst. (neutr., sg.) balt.-sl. *źvir(k)stan „žvirgždas/žvirgždai, žvyras“ [> sl. *zvir(k)stan „t. p.“ (neutr.) > sl. *zvьrstъ „t. p.“ (čia dėl neutr. *-an > masc. * žr. Mažiulis BS 86 ir liter.) > serb.-chorv. zvȓst „toks minkštas akmuo“] < (subst.) *„tai, kas subyrėję“ yra matyt iš adj. (neutr.) balt.-sl. *źvir(k)stan „subyrėjęs“ (plg., pvz., s. v. giwan), o šis – sufikso *-sta- vedinys iš verb. balt.-sl. *źvir(g)- „(su)byrėti“ (dėl jo žr. Urbutis Blt XIX 161–168).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 129; Young Blt VI priedas 95tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.