Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 40–42 psl.

isquendau

isquendau „von dannen – iš kur“ III 435–6 [3117] adv. (= isch „iš ten“ VE 168) = pr. *iskvendau „iš kur, откуда“ = pr. (praef.) *iz- „iš“ (žr. is-) + (adv.) *kvendau „į kur“ = „wohin, куда“, egzistavęs greta pr. (adv.) *kvei „kur“ = „wo, где“ (žr. quei). Šių pr. *kvendau ir pr. *kvei kilmės problemoje, kuri gana sudėtinga, iki šiol yra daug kas neaišku, žr., pvz., Endzelīns SV 93, 200 (s. v. quei), Stang Vergl. Gr. 286t., Toporov PJ III 77tt. (ir liter.).
Manau, kad greta adv. pr. < vak. balt. *kvendau „wohin“ (su partikula *-dau) egzistavo adv. pr. < vak. balt. *kven „t. p.“ (be jokios partikulos, žr. toliau), kuriame ir minėtame adv. pr. 41 < vak. balt. *kvei „wo“ slypi adv. (pron. interrog.) ide. *ku „wo; wohin“ ( s. ind. kú-tra „t. p.“, kū́ „wo“, s. sl. kъ-de „t. p.“, lie. ku-r̃ „wo; wohin“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 647t.) > adv. balt.-sl. *ku „wo; wohin“, davęs adv. ryt. balt. (*ku + *-r >) *kur „wo; wohin“ (> lie. kur̃ „t. p.“ bei la. kùr „t. p.“), plg. Stang l. c. Tas pats adv. balt.-sl. *ku „wo; wohin“ (t. y. su reikšmėmis – inesyvine „wo“ ir ilatyvine „wohin“) bus išvirtęs a) į adv. (inesyvinį) vak. balt.-sl. *ku „wo“ ( s. sl. kъ-de „wo“ ir pan., žr. dar quei) ir b) į adv. (ilatyvinį) vak. balt.-sl. (*ku + *-n >) *kun „wohin“ [ sl. *kǫ-da „wohin“ (> rus. ку-да „t. p.“ ir kt.) ir pan., žr. toliau], kurio „akuzatyvinis“ *-n čia ėjo ilatyvinės reikšmės markeriu. Lytis adv. vak. balt.-sl. (inesyvinė) *ku „wo“ pagal adv. vak. balt. (inesyvinę – „loc.“) *t-ei „dort“ [ adv. pr. t-ei- (= adv. teinu „tad; ten“, žr.) = adv. („loc.“) lie. (nam)-iẽ (< *ei) ir pan.] buvo perdirbta į adv. (inesyvinę) vak. balt. (*ku + *-ei >) *kvei „wo“ (žr. quei; plg. Endzelīns SV 93, 200, Stang l. c.), o lytis adv. vak. balt.-sl. (ilatyvinė) *kun „wohin“ – į adv. vak. balt. (ilatyvinę) *kven „wohin“ (plg. Endzelīns SV 93) pagal lytį adv. vak. balt. (ilatyvinę) *t-en „dorthin“ [ tēn-ti [tēnti]„tad; ten“ (žr.), lie. tę̃ „dort; dorthin“], glaudžiai santykiavusią su minėta adv. vak. balt. (inesyvine) *t-ei „dort“ ir pan. Taigi – vak. balt. (adv.) *t-ei : *t-en = vak. balt. (adv.) *ku *kv-ei : x, kur x = (vak. balt.) *kun *kv-en.
Greta adv. (ilatyvinio) vak. balt.-sl. *kun „wohin“ egzistavo ir jo variantas (su enklitine partikula) – adv. (ilatyvinis) vak. balt.-sl. *kun-dā̆ „t. p.“ [> sl. *kǫda „t. p.“ (dėl šio sl. *-ǫ- < -un- plg. Stang Vergl. Gr. 287, Toporov PJ III 71); su partikula balt.-sl. *-dā̆ (žr. s. v. kadan) *-dă < ide. *-do > s. lo. en-do „in“ ir pan.] bei jo alomorfas adv. (ilatyvinis) vak. balt.-sl. [*kun-dā̆ + („lokalinis“ formantas, plg. Toporov PJ III 78) *-u >] *kun-dā̆u [> s. sl. (otъ)kǫdu]; dėl šios (partikulos) vak. balt.-sl. *-dā̆ resp. *-dā̆u žr. dar s. v. v. isstwendan, iswinadu, pansdau, pirsdau, sirsdau, stwendau. Kai adv. vak. balt.-sl. *kun „wohin“ virto į adv. vak. balt. *kven „t. p.“ (žr. anksčiau), tuomet ir dėl to adv. vak. balt.-sl. *kundā̆ „t. p.“ resp. *kundā̆u 42 „t. p.“ išvirto į adv. vak. balt. *kvendā̆ „t. p.“ resp. *kvendā̆u „t. p.“ [> pr. (is)quendau].
Pagal minėtą adv. balt.-sl. *ku „wo; wohin“ (su šaknimi *k- = pron. *k- „kas“ < ide. *k- „t. p.“!) bus atsiradęs ir adv. (su šaknimi *t- „tas“ < ide. *t- „t. p.“!) balt.-sl. *tu „dort; dorthin“ ( sl. *tau „t. p.“ > serb.-chorv. „dort; hier“ ir kt., žr. s. v. tawischas), plg. (tipologiškai), pvz., adv. la. tùr „dort(hin)“ (su šaknimi t- = pron. t- „tas“!), gavusį -uradv. la. kùr „wo(hin)“ (su k- = pron. k- „kas“!). Tuo metu, kai adv. balt.-sl. *ku „wo; wohin“ virto į adv. vak. balt.-sl. *ku „wo“ resp. *kun „wohin“ (žr. anksčiau), iš adv. balt.-sl. *tu „dort; dorthin“ atsirado lytys adv. vak. balt.-sl. *tu „dort“ ir *tun „dorthin“ (= sl. *tun-dā̆ „t. p.“, žr. toliau), kurios pagal adv. (vak. balt.-sl. *ku „wo“ ) vak. balt. *kvei „wo“ resp. adv. (vak. balt-sl. *kun „wohin“ ) vak. balt. *kven „wohin“ (žr. anksčiau) išvirto į adv. vak. balt. *tvei „dort“ ( stvei, žr. stwi) resp. *tven „dorthin“ ( stven, žr. stwen).
Esant minėtiems vak. balt.-sl. adverbijams *ku „wo“ : *kun „wohin“ : *kundā̆ „t. p.“ resp. *kundā̆u „t. p.“ = *tu „dort“ : *tun „dorthin“ : x, – iš to atsirado ir (x =) adv. vak. balt.-sl. *tundā̆ „wohin“ (> sl. *tǫda „t. p.“ > rus. туда „t. p.“ ir kt.) resp. *tundā̆u „t. p.“ (> sl. *tǫdu „t. p.“ > s. sl. tǫdu ir pan.). Kai adv. vak. balt.-sl. *kundā̆ „wohin“ bei *kundā̆u „t. p.“ virto į adv. vak. balt. *kvendā̆ „t. p.“ resp. *kvendā̆u „t. p.“ (žr. anksčiau), tuomet ir vak. balt.-sl. *tundā̆ „dorthin“ resp. *tundā̆u „t. p.“ išvirto į adv. vak. balt. *tvendā̆ „t. p.“ resp. *tvendā̆u „t. p.“ *stvendau „t. p.“ (žr. isstwendan, stwendau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 242t.; ESSJ VIII 46t.; Smoczyński Coll. Pr. I 50.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.