Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 364–366 psl.

ginnis

ginnis pasakymuose: mijlas ginnis „Lieben Freunde (liebe Freunde) mieli draugai (bičiuliai) III 1139 [6936] III 1238 [7534] nom. pl. 365 fem. (voc. pl. réikšme); labbans ginnins „gute Freunde – gerus draugus (bičiulius)“ III 5317 [3716–17] acc. pl. (= geri prietelei VE 2114 nom. pl.). Yra dar H. Maletijaus (XVI a. vid.) paliudytas „freundt (Freund) – draugas (bičiulis)“ (rodos, voc. = nom. sg.): gingis bei variantai gnigethe, gygynethe, geigete (PKP I 31 ir liter.); čia variantai atspindi turbūt diminutyvinę (sufikso, turinčio *-t-) lytį (labai iškraipytą) „draugužis, draugelis“, o gingis „draugas (bičiulis)“ galbūt – pr. (i̯o-kamienį) *ginis (jeigu baritonas) < *ginīs (ar i-kamienį *ginis?) arba – gal patikimiau (žr. toliau) – (i̯o-kamienį) pr. *ginis (masc.), perdirbtą (pridedant masc. *-s) iš (fem.) *gini (jeigu baritonas) < *ginī < *ginē (ē-kamienį).
pr. (III) ginnins (acc. pl.) negalima pasakyti, kokio kamiengalio buvo šis žodis, plg. pr. (acc. pl. III kat.) nautins (žr. s. v. nautins), kurpins (žr.) ir swīrins (žr.). Tačiau (nom. pl. fem.) ginnis yra arba *ginis < *-īs (i-kamienis), arba *ginis < *-īs < *-ēs (ē-kamienis). Vadinasi, III kat-mo šnektoje (XVI a.) buvo arba nom. sg. fem. *gins < *ginis (i-kamienis), arba nom. sg. fem. *gini (baritonas) < *ginī < *ginē (ē-kamienis). Turbūt patikimiau galvoti (žr. tolimesnį aiškinimą), kad čia buvo ē-kamienis subst., t. y. pr. *ginē < vak. balt. *gini̯ā (dėl * < *-i̯ā žr. Kuryłowicz ABSl III 83–88), žr. toliau. Kildinti pr. *ginē iš *gim(i)nē bei sieti su lie. giminė̃ (Bezzenberger BB XXIII 303, Trautmann AS 338, Endzelīns SV 178) nesu linkęs kaip ir Toporovas (PJ II 239), nors pati jo hipotezė (Toporov PJ II 239–240) man ir neatrodo pagrįsta. Manyčiau, kad pastarasis mokslininkas be reikalo atmeta Būgos hipotezę (Būga RR III 701), kurios laikantis, pr. *ginē sietinas su lie. gentìs „giminė; giminaitis; bičiulis, draugas“ (LKŽ III 238); į šį lie. žodį savo reikšme greičiausiai panašus buvo ir pr. *ginē: juk originalo žodis, t. y. vok. Freund XVI amžiuje galėjo reikšti ir „giminaitį“ (žr. Paul DW 203). Pr. *ginē „draugas“ = „draugas, bičiulis; giminaitis“ < *„giminaitis“ [<*gini̯ā (žr. anksčiau) < *gn̥i̯ā], kaip ir lie. gentìs „giminė; giminaitis; bičiulis, draugas“ (< ide. *genti-), atsirado iš *„giminė, padermė“ (žr. dar s. v. dirsos ginthos), o jų dviejų darybinis santykis labai panašus į santykį, pvz., tarp go. (neutr.) 366 kuni „giminė“ < *gn̥i̯o- ir s. isl. (fem.) kind „padermė, giminė“ < *genti-. Iš santykio tarp vak. balt. (fem.) *gini̯ā „giminė“ (< *gn̥i̯ā) ir go. (neutr.) kuni „t. p.“ (<*gn̥i̯o-) matyti, kad šie du nomina abstracta iš pradžių buvo adjektyvai (plg., pvz., s. v. v. garian, median).
Vak. balt. *gini̯ā „giminė“ ir ryt. balt. *gentis „t. p.“ (> lie. gentìs) suponuoja verb. balt. *gen-/*gin- „gim(dy)ti“ < ide. *gen-/*gn̥- „t. p.“ (> s. ind. ján-ati „gimdo“, lo. gi-gn-ō „gimdau“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 373tt.); į tai, kad čia iš ide. *g- yra balt. *g- (o ne balt. *ź-), reikia žiūrėti matyt kaip į vieną iš daugelio „ken-tuminių“ faktų, esančių baltų kalbose (žr. dar s. v. dirsos ginthos).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 14, 134t., 188t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.